Ogłoszenie nr 510281215-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Gmina Miejska Kętrzyn: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636358-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. ul. Wojska Polskiego  11, 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 752 05 20, e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.miastoketrzyn.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SO.271.23.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego w tym: 1) komputer stacjonarny z klawiaturą i oprogramowaniem oraz myszką bezprzewodową - 2 szt. 2) monitor – 2 szt. 3) laptop z oprogramowaniem, torbą – 1 szt. 4) niszczarka – 1 szt. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)- zał. nr 4 do SIWZ. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wskazane w SOPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar równoważny). 5. W przypadku gdy w SOPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 8. Przedmiot umowy jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30191000-4

Dodatkowe kody CPV: 48310000-4, 30231300-0, 30213100-6, 48000000-8, 48620000-0, 30191400-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert ofertę złożył Wykonawca MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 z zaoferowana ceną brutto: 17.451,24 zł, Okresem rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 60 m-cy. Zamawiający wymagał aby w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ Wykonawcy w nazwie przedmiotu zamówienia podali odpowiednio nazwę producenta, model, nazwę oraz model procesora, karty graficznej oraz wersję systemu operacyjnego. Wykonawca MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ z siedzibą w Kutnie w załączonym do oferty formularzu cenowym nie wskazał nazwy oraz modelu procesora, karty graficznej oraz wersji systemu operacyjnego. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie ustalić czy zaoferowany sprzęt przez Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zamawiający w formularzu cenowym zastrzegł, że w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże nazwy producenta, modelu, nazwy oraz modelu procesora i karty graficznej oraz wersji systemu operacyjnego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Mając na względzie powyższe oferta Wykonawcy: MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Z uwagi na okoliczność, że jedyna oferta która wpłynęła została odrzucona, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnił postępowanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.