Ogłoszenie nr 510281077-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Powiat Zawierciański : Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627925-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zawierciański , Krajowy numer identyfikacyjny 27625525200000, ul. ul. Sienkiewicza  34, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 450 71 00, e-mail sod@zawiercie.powiat.pl, faks 326 721 971.
Adres strony internetowej (url): http://www.zawiercie.powiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI-II.272.31.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu, w skład którego wchodzą: A. Laptop – 1 szt. B. Laptop – 3 szt. C. Pakiet oprogramowania Biurowego – 2 szt. D. Akumulator do zasilacza awaryjnego – 4 szt. E. Pamięć RAM do serwera – 32 szt. F. Pamięć RAM do komputera – 6 szt. G. Pamięć RAM do komputera – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, pochodził z seryjnej produkcji, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. b) Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego (np. w odniesieniu do laptopów dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego itp). c) Zamawiający wymaga aby zaoferowana licencja i oprogramowanie:  było nowe, nieużywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania.  pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np.: oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp.),  nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  pochodziło z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek  było gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem, bez ponoszenia dodatkowych nakładów. d) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone. e) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne. f) Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt objęty był gwarancją producenta realizowaną przez autoryzowany serwis producenta na okres określony w Załączniku nr 4 do SIWZ. g) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją – odpowiednio. 4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia pełnej dokumentacji związanej ze sprzętem, w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski), a w szczególności: a/ Instrukcji obsługi lub podręczników użytkownika, b/ Kart gwarancyjnych lub innych dokumentów związanych z udzieloną gwarancją. 6. Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie (w dniu roboczym, w godzinach pracy urzędu).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30232000-4, 30236110-6, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20461.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: InfoLOGIC S.C., Adam Olszar, Aleksander Olszar
Email wykonawcy: handel@infologic.com.pl
Adres pocztowy: Ustrońska 20
Kod pocztowy: 43-400
Miejscowość: Cieszyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21731.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21731.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33917.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20461.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: InfoLOGIC S.C., Adam Olszar, Aleksander Olszar
Email wykonawcy: handel@infologic.com.pl
Adres pocztowy: ul. Ustrońska 20
Kod pocztowy: 43-400
Miejscowość: Cieszyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21731.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21731.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33917.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.