Ogłoszenie nr 510280964-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Miasto Zduńska Wola: Zarządzanie Cmentarzem Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621338-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zduńska Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 59842800000000, ul. ul. Stefana Złotnickiego  12, 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 825 02 00, e-mail urzad_miasta@zdunskawola.pl, faks 43 825 02 02.
Adres strony internetowej (url): www.zdunskawola.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zarządzanie Cmentarzem Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.271.24.2019.BK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie cmentarzem miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Gen. Józefa Bema obejmującym swoim obszarem działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16 w obrębie 17 przy ul. Bema 17 w Zduńskiej Woli, o powierzchni 7,5465 ha, oraz parkingi: przy ul. Bema 15 dz. 29, ul. Bema 16 dz. 20 oraz od ul. Świerkowej dz. nr 11/17 obręb 17 o łącznej powierzchni 4860m², przy czym powierzchnie działek o numerach 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/13, 11/14, 11/15 i 11/16 nie znajdują się w całości w granicach ogrodzenia cmentarza. Zadanie będące przedmiotem zamówienia obejmuje prowadzenie cmentarza miejskiego w granicach istniejącego ogrodzenia plus wskazane powyżej parkingi. 2. Zakres zarządzania cmentarzem miejskim obejmuje: 1) zarządzanie cmentarzem zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1013 ze zm.); 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza oraz parkingów, ciągów pieszych przylegających do cmentarza (powierzchniowe oczyszczanie terenu, zamiatanie, usuwanie opadłych liści, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, itp.), z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Zduńska Wola; 3) wywóz odpadów stałych z terenu cmentarza i pokrywania kosztów z tego tytułu oraz prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); 4) pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie cmentarza z zachowaniem czystości nagrobków (koszenie trawy, odchwaszczanie, przycinanie drzew i krzewów będących we władaniu Wykonawcy w zależności od potrzeby); 5) wykaszanie trawy z mogił zaniedbanych oraz przeznaczonych do likwidacji; 6) dbanie o mogiły osób pochowanych przez MOPS COS w Zduńskiej Woli (dotyczy tylko mogił całkowicie opuszczonych, nie posiadających opiekunów bądź opiekunów niedbających o grób. Zamawiający przez powyższy zapis rozumie wykoszenie trawy i przygotowanie mogiły na dzień 1 listopada, tak aby swoim wyglądem nie odbiegała od innych mogił); 7) utrzymanie infrastruktury cmentarza (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświetlenie, ogrodzenie, bramy, drogi, parkingi itp.) we właściwym stanie technicznym i estetycznym; 8) prowadzenie książki obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie cmentarza i przekazanego w zarządzanie (zgodnie z ustawą prawo budowlane); 9) wykonywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji; 10) utrzymanie w czystości i dbanie o wystrój kaplicy; 11) utrzymanie bieżącej czystości chłodni, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych, łącznie z wyposażeniem obiektu w akcesoria niezbędne do jej funkcjonowania oraz środki czystości i dezynfekcyjne; 12) utrzymanie wszystkich obiektów i urządzeń w stanie niepogorszonym; 13) prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi; 14) wskazywanie miejsc i terminów pogrzebów; 15) otwieranie i zamykanie bram cmentarza, udostępnianie kaplicy i chłodni; 16) prowadzenie kontroli pod względem prawidłowej wysokości uiszczonych na rzecz Zamawiającego opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na cmentarzu, a także przekazywanie do Prezydenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia w biurze cmentarza wniosków przez dysponentów grobu w sprawie wydania zgody na zagospodarowanie otoczenia grobu, ustawienie pomnika czy rozłożenie płatności na raty; 17) zawieranie i realizację na własny rachunek umów w zakresie dostawy mediów (woda, ścieki), odbioru odpadów, ochrony oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarza; 18) kontrolę i wdrażanie programów oszczędnościowych w zakresie zużycia energii i mediów; 19) usuwanie aktów wandalizmu (uporządkowanie terenu i pomoc osobom trzecim w usuwaniu skutków wandalizmu); 20) udostępnianie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie Zamawiającego; 21) prowadzenie ksiąg cmentarnych w systemie informatycznym w oparciu o własny sprzęt komputerowy (wskazany w pkt. 26) i oprogramowanie udostępnione przez Zamawiającego; 22) Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania i obsługi oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego zgodnie z jego funkcjami, a w szczególności do: a) nanoszenia nowych miejsc pochówku na mapę interaktywną, b) rezerwacji miejsc do pochówku w powiązaniu z mapą, c) bieżącej ewidencji opłat oraz powiadamiania w celu ściągnięcia należności, d) wykonywania zdjęć każdego nowego grobu, nagrobka i dołączania ich do programu wraz z opisem, e) wpisywania danych o osobach zmarłych, f) prowadzenia kalendarza pogrzebów; 23) współpracę z Zamawiającym podczas pracy w systemie informatycznym i w oparciu o elektroniczną wersję ksiąg cmentarnych; 24) posiadanie dostępu do Internetu zgodnie z wymogami instrukcji oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego; 25) użytkowanie i obsługa oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego, zgodnie z jego instrukcją obsługi; 26) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu komputerowego o poniższych parametrach technicznych: a) minimalne wymagania programowe: i. system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy, ii. program antywirusowy z licencją na okres sprawowania usługi, iii. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji umożliwiającej korzystanie z programu IAC (oprogramowanie do obsługi cmentarza miejskiego) iv. konfigurowalny firewall, b) minimalne wymagania sprzętowe: i. minimum 2GB RAM, ii. minimum monitor: 15-cali, nominalna rozdzielczość matrycy 1280x1024, iii. procesor 2 GHz, iv. minimum 60 GB HDD wolnego miejsca, v. karta graficzna z możliwością pracy w podanych wyżej parametrach. 27) Zapewnienie profesjonalnej obsługi interesantów w biurze cmentarza tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00; 28) Zapewnienie możliwość korzystania z usługi przechowania zwłok w kaplicy na terenie cmentarza w sposób określony w SIWZ. (Zapis obowiązuje w przypadku oświadczenia Wykonawcy w ofercie, że zapewni taką możliwość). 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone zgodnie z pkt 2 ppkt 1) – 27) niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3

Dodatkowe kody CPV: 98371111-5, 98371110-8, 48613000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, który mówi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 25.11.2019 r. do godziny 11:45 nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.