Ogłoszenie nr 510280912-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o.: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621982-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 23119002000000, ul. ul. Zawidowska  4, 59-800  Lubań, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 213 987, e-mail mkozak@lcm-luban.pl, faks 757 213 906.
Adres strony internetowej (url): www.lcm-luban.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjami
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/16/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjami w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 2. Miejscem dostawy dla Części Nr 1 jest Magazyn Przemysłowy przy NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. 3. Miejscem dostawy dla Części Nr 2 jest Dział IT przy NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. 4. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 5. Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 48611000-4, 48612000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Serwery oraz sprzęt sieciowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 177636.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FORTECA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@fortecait.pl
Adres pocztowy: ul. Brukowa 12
Kod pocztowy: 91-341
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189420.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Oprogramowanie do zarządzania rezerwowymi bazami danych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 W części nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co stanowi przesłankę unieważnienia tej części postępowania, wynikającą z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Oferta złożona przez Wykonawcę OMNIS Sp. z o.o., ul. Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice (oferta nr 2) odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.