Ogłoszenie nr 510280770-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: "Dostawa sprzętu informatycznego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618019-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540253370-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Krajowy numer identyfikacyjny 72181652031130, ul. ul. Wyspiańskiego  10, 32-602  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (033) 8449600, e-mail szp@powiat.oswiecim.pl, faks (033) 8449619.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.oswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa sprzętu informatycznego"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZP.272.39.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie we wskazane miejsce (Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim) sprzętu informatycznego w podziale na 3 części: Część 1 – Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 –12-0257/16). Część 2 – Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 – 12-0258/16). Część 3 – Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 – 12-0259/16). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - 3 zamówienia – stanowią załączniki nr 3 - 5 do SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia wskazano wymagania minimalne. Wykonawca musi zaoferować sprzęt o parametrach co najmniej takich, jakie wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu równoważnego z opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Zaoferowany sprzęt musi być: - fabrycznie nowy, nieuszkodzony i kompletny, - nieużywany, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy, - posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Zaoferowane oprogramowanie musi być: - fabrycznie nowe, nieuszkodzone i kompletne, - nieużywane i nigdy nie aktywowane ani nie integrowane z żadnym kontem, którego właścicielem nie jest Zamawiający, - posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej z części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 48000000-8, 42962000-7, 30230000-0, 38652100-1, 48000000-8, 30231300-0, 42962000-7, 32420000-3, 32322000-6, 30195000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostwa sprzętu infotmatycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 zamówienia złożono dwie oferty. W części 1 zamówienia, cena obu złożonych ofert przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostwa sprzętu informatycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W części 2 zamówienia cena oferty, która nie podlegała odrzuceniu, również przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej w żadnej z części zamówienia. W związku z powyższym należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania dla wszystkich części zamówienia na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa sprzętu informatycznego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu dla części 3 zamówienia złożono dwie oferty. W części 3 zamówienia, cena obu złożonych ofert przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.