Ogłoszenie nr 510280681-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Sąd Apelacyjny: Modernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612028-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Apelacyjny, Krajowy numer identyfikacyjny 23392920000000, ul. ul. Mickiewicza  5, 15-213  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 430 470, e-mail gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl, faks 857 329 001.
Adres strony internetowej (url): www.bialystok.sa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G-241-25/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ. 2. System powinien być objęty 36 miesięczną gwarancją. 3. Zakres prac obejmuje: a) dostawę sprzętu, montaż i modernizację systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury); b) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac; c) przekazanie dokumentacji technicznej; d) świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32330000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 48820000-2, 32232000-8, 79421200-3, 71356300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.