Ogłoszenie nr 510280401-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych: Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego wspomagającego bezpieczeństwo i pracę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621083-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540250636-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych   3-4, 31-004  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji oprogramowania narzędziowego wspomagającego bezpieczeństwo i pracę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR-10.271.124.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania narzędziowego wspomagającego bezpieczeństwo i pracę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia rocznego wsparcia producenta oferowanego oprogramowania. 3. W ramach dostawy licencji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego jednodniowego instruktażu dla 3 osób: 3.1. z metod kompresji na bazie danych Oracle, 3.2. z metod bezpieczeństwa na bazie danych Oracle. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikami. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) w trakcie realizacji zamówienia pracownika (pracowników) na podstawie umowy o pracę. 6. Uzasadnienie zastosowania kryterium oceny ofert cena – 90%. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Zamawiający szczegółowo opisał w §1 i w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów korzystania z przedmiotu umowy (kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48732000-8

Dodatkowe kody CPV: 48772000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 648780.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Database Whisperers Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 200/ lok. 342
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 797416.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 797416.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 797416.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.