Ogłoszenie nr 510280351-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Zarząd Powiatu w Rybniku: Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622346-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540249325-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 27628517000000, ul. 3 Maja  31, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4228300, e-mail zp@starostwo.rybnik.pl, rp@starostwo.rybnik.pl, faks 32 4228658.
Adres strony internetowej (url): www.starostwo.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci Starostwa Powiatowego w Rybniku wraz z dostawą serwerów oraz archiwizacją danych. 2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) doposażenia pięciu szaf dystrybucyjnych; b) dostawy przełącznika sieciowego typu 1 – 2 sztuki; c) dostawy przełącznika typu 2 – 5 sztuk; d) dostawy serwera z oprogramowaniem – 1 sztuka; e) dostawy macierzy dyskowej – 1 sztuka; f) dostawy oprogramowania do tworzenia i zarządzania replikami oraz kopiami bezpieczeństwa – 1 sztuka; g) przeprowadzenia szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania siecią dla dwóch pracowników Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis ( minimalne wymogi sprzętowe ) sprzętu wskazanego w ust. 2 zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. W ramach dostarczenia sprzętu i oprogramowania wskazanego w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji sieci wg załącznika nr 3 oraz instalacji i konfiguracji kompletnego (wszystkie systemy operacyjne Starostwa) środowiska replik i kopii zapasowych. 5. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do dnia 30.12.2019 r. sprzęt wykazany w załączniku nr 2 do SIWZ. 8. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 6 m-cy, licząc od daty otwarcia ofert, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na oferowany sprzęt. 10. Załącznik nr 1 może wskazywać dla niektórych urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w załączniku nr 1, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż cechujących materiały określone w tym załączniku, a także zachowania technologii wykonania. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale XXIX niniejszej SIWZ. 12. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV a) elementy składowe sieci - 32422000-7; b) usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej -72710000-0; c) serwery - 48820000-2; d) pakiety oprogramowania i systemy informatyczne - 48000000-8; e) sieć telekomunikacyjna - 32412100-5; f) urządzenia do przechowywania i odczytu danych - 30233000-1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32422000-7

Dodatkowe kody CPV: 72710000-0, 48820000-2, 32412100-5, 30233000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 370000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Trecom Wrocław Sp. zo.o.
Email wykonawcy: wroclaw@trecom.pl
Adres pocztowy: ul. Czyżewska 10
Kod pocztowy: 02-908
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 335195.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 335195.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 335195.01
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.