Ogłoszenie nr 510280348-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi : Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606105-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540222692-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi , Krajowy numer identyfikacyjny 00082879100000, ul. Balonowa  1, 94-108  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 686 47 89, e-mail kontakt@sp19.elodz.edu.pl, faks 42 689 86 32.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.sp19lodz.wikom.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SP19/NS/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę sprzętu IT i oprogramowania , w ramach projektu: „Nowy Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Zamówienie obejmuje dostawę: Poz. Element Liczba sztuk/zestawów 1 Zestaw tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym i głośnikami wraz z montażem - 4szt 2 Komputer dla ucznia - 25 szt 3 Monitor - 25 szt 4 Laptop dla nauczyciela 7 szt 5 Pakiet antywirusowy i antyspamowy na 100 stanowisk 1 szt 6 Program do ochrony dziecka w sieci 1 szt 7 Wizualizer 1 szt 8 Tablet dla ucznia 10 szt 9 Tablet dla n-la 1 szt 10 Tablet graficzny dla ucznia 10 szt 11 Tablet graficzny dla n-la 1 szt 12 Zestaw klocków edukacyjnych z czujnikami elektronicznymi do budowania i programowania robotów 2 szt 13 Zestaw robotów edukacyjnych 2 szt 14 Pakiet edukacyjny Robot edukacyjny +tablet7”+zestaw gier do nauki programowania do wykorzystania z tabletem 11 szt 15 Pakiet angielskiego do interaktywnej podłogi (100 gier) 1 szt 16 Pakiet karta rowerowa 1 szt 17 pendrive 16GB 25 szt 18 Zestaw Biofeedback 1 szt 19 Podłoga interaktywna wraz z montażem 1 szt Przy czym: Część 1 – obejmuje sprzęt i oprogramowanie ujęte pod pozycjami 1-11 i 17 Część 2 – obejmuje sprzęt ujęty pod pozycją 18 Część 3 – obejmuje sprzęt ujęty pod pozycją 12-16 i 19 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 33100000-1 Urządzenia medyczne 30213100-6 Komputery przenośne 32322000-6 Urządzenia multimedialne 30213300-8 Komputer biurkowy 30231300-0 monitory ekranowe 30213200-7 Komputer tablet 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 30234600-4 Pamięć flash 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część ( części) lub na wszystkie części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 33100000-1, 30213100-6, 32322000-6, 30213300-8, 48190000-6, 39162100-6, 30234600-4, 33190000-8, 30231300-0, 30213200-7, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt ujęty pod pozycjami 1-11 i 17 OPZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151196.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gabka sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 134439
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134439
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156055.12
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.