Ogłoszenie nr 510280313-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Powiat Jędrzejowski - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie: Zakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629542-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Jędrzejowski - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100936600000, ul. ul. 11 Listopada  83, 28-300  Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 386 37 41, e-mail powiat@powiatjedrzejow.pl, faks 41 386 37 42.
Adres strony internetowej (url): www.powiatjedrzejow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OKSO.272.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie podzielony na następujące zadania/części: Zadanie/Część nr 1 – Zakup serwera. Zadanie/Część nr 2 – Zakup urządzenia klasy UTM. Zadanie/Część nr 3 – Zakup sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania. Adres dostawy: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 - do SIWZ 3.2. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. a) Oferowane wyposażenie, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie - muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku. b) W ramach zaoferowanej ceny wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe. c) Przez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie sprzętu transportem Wykonawcy, na jego koszt do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83, wniesienie do miejsca wyznaczonego. d) Wymagany termin rękojmi – minimum 24 miesiące. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym. e) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie z opisem zawartym w opisie w każdej części zamówienia od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji zawartymi w opisie przedmiotu poszczególnych części zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 3.3 Minimalne warunki gwarancji. • Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wg opisu przedmiotu zamówienia. • W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu. • Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu), o ile nie jest to określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. • Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego wyposażenia na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji. • Inne wymagania: 1) Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji elektronicznej; 3.4 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnych zamawianego asortymentu służy jedynie określaniu parametrów zamawianych produktów, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według szczegółowych opisów technicznych winny być nie gorsze niż określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania. 3.5 Wspólny Słownik CPV: 48820000-2 Serwery 32424000-1 Infrastruktura sieciowa 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 30213000-5 Komputery osobiste 30231300-0 Monitory ekranowe 30213100-6 Komputery przenośne 30232110-8 Drukarki laserowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poniższe zadania: Zadanie/Część nr 1 – Zakup serwera. Zadanie/Część nr 2 – Zakup urządzenia klasy UTM. Zadanie/Część nr 3 – Zakup sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania. Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną ilość zadań spośród wymienionych powyżej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.12.2019 r. Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu dostawy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz wg pkt 22.6 SIWZ. 8.2. Wymagany termin rękojmi – minimum 24 miesiące. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 32424000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
13.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert: 1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ dla danego Zadania/Części, na jakie składana jest oferta oraz wypełniony i podpisany Załącznik do formularza ofertowo-cenowego dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w dokumentach, które muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak wypełnienia i określenia wartości lub wstawienie zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Dla każdego produktu w tym programów należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma – oryginał 1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie Załącznikiem nr 4 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał Uwaga 2: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa ppkt 1.2). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa ppkt 1.2) lit. b. 1.3) Dowód/dowody wniesienia wadium – zgodnie z opisem w pkt 17 SIWZ; 1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) zobowiązanie opisane w Uwaga 1 pkt 3 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 1.7) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup serwera
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. W. Przyborowskiego 4/1
Kod pocztowy: 25-417
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96754.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96754.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96754.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup urządzenia klasy UTM
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kostrzewskiego 16
Kod pocztowy: 62-010
Miejscowość: Pobiedziska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15805.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15805.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15805.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18939.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. W. Przyborowskiego 4/1
Kod pocztowy: 25-417
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22938.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22938.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22938.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.