Ogłoszenie nr 510280289-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej: Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz usługa serwisowa infrastruktury krytycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624886-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 31007700000000, ul. ul. Szpitalna  13, 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2623422, e-mail zamowienia.publiczne@zco-dg.pl, faks 32 2623422.
Adres strony internetowej (url): www.zco-dg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz usługa serwisowa infrastruktury krytycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/64/ZCOSzpSp/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej o fabrycznie nowy sprzęt, oprogramowanie i system przechowywania danych wraz z usługą instalacji, konfiguracji i serwisu: Zakres zamówienia: 1. rozbudowa infrastruktury serwerowej Blade o 4 fabrycznie nowe serwery kasetowe; 2. rozbudowa pamięci RAM w każdym z 3 posiadanych przez Zamawiającego serwerów Fujitsu Primergy BX924 o fabrycznie nowe 64 GB RAM; 3. rozbudowa pamięci RAM w każdym z 2 posiadanych przez Zamawiającego serwerów Fujitsu Primergy BX924 o fabrycznie nowe 96 GB RAM; 4. rozbudowa macierzy Fujitsu o dodatkowe, fabrycznie nowe 8 dysków (6 dysków 600 GB oraz 2 dyski 4 TB) kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego macierzami Fujitsu DX90 S2 oraz Fujitsu DX200; 5. dostawa 1 fabrycznie nowego przełącznika dostępowego Extreme Networks B-Series B5 (Zamawiający posiada infrastrukturę opartą o przełączniki dostępowe B5); 6. dostawa fabrycznie nowego systemu przechowywania danych wraz z usługą instalacji, konfiguracji i serwisu; 7. rozszerzenie oraz podniesienie licencji na oprogramowanie VMware vSphere Essentials Plus Kit do wersji obsługującej 4 serwery fizyczne po 2 CPU każdy z możliwością przyszłego rozszerzenia licencji w przypadku dodania nowych serwerów; 8. dostawa 3 licencji na oprogramowanie Microsoft Windows Server Standard 64Bit 16 Core PL OEM; 9. dostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych; 10. świadczenie przez okres 12 miesięcy usług serwisowych dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury krytycznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 440000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sylwia Dulak DS Comp
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Kościuszkowskie 6-229
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 528900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 651874.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.