Ogłoszenie nr 510280104-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu: ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA BIBLIOTECZNEGO ALEPH DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W 2020 ROKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93210167900000, ul. ul. Sztabowa  98, 53-310  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 646 968, e-mail jluszpinska@biblioteka.wroc.pl, faks 713 646 968.
Adres strony internetowej (url): www.biblioteka.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA BIBLIOTECZNEGO ALEPH DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W 2020 ROKU
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania bibliotecznego Aleph dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w 2019 roku
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48160000-7

Dodatkowe kody CPV: 72267000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122946
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALEPH POLSKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. MIEROSŁAWSKIEGO 11A
Kod pocztowy: 01-527
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122946
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122946
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122946
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie art. 67 UST. 1 PKT. 1 LIT. A I B  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie jest prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 a i b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie przez firmę Aleph Polska Sp. z o.o. , gdyż tylko ona jest jedynym podmiotem upoważnionym do prowadzenia obsługi serwisowej i wyłącznym przedstawicielem twórcy i właściciela praw autorskich systemu bibliotecznego Aleph – firmy Ex Libris Ltd. z Izraela.