Ogłoszenie nr 510279743-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ: Dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610655-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966300082, ul. ul. ks. I. Kłopotowskiego  15, 03-708  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48224438048, e-mail ppn.zampubl@um.warszawa.pl, faks +484438186.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-VII.WZP.271.24.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Treść ogłoszenia o Zamówieniu wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl 2. Ochrona danych osobowych: 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”. 3) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 4) Dane osobowe Wykonawcy, zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu. 6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 8) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9) Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: a) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. b) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 3. Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (dalej wniosek) wraz z pozostałymi załącznikami, należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.praga-pn.waw.pl 2) Do wniosku należy załączyć: a) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 5 do Ogłoszenia b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do Ogłoszenia c) Formularz asortymentowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1a do ogłoszenia o zamówieniu. Formularz asortymentowy jest dokumentem niezbędnym na tym etapie postępowania. Jego treść pozwala na dokonanie oceny w zakresie spełnienia przez oferowane dostawy wymogów Zamawiającego (spełnienia warunku przedmiotowego). W formularzu asortymentowym, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: - producenta i modelu oferowanego sprzętu, - okresu gwarancji, jeżeli jest inny niż minimalnie wymagany przez Zamawiającego, - czy oferowany sprzęt spełnia/nie spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, wykonawca wskazuje konkretne rozwiązanie w treści tabeli, a do tabeli załącza opis rozwiązania równoważnego lub inne stosowne dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Niezłożenie formularza, złożenie niekompletnego formularza, złożenie formularza zawierającego błędy lub z treści którego wynikać będzie, że oferowane dostawy nie spełniają wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie oznaczało, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i skutkować będzie niedopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej (art. 76 ust. 2 ustawy Pzp). d) Dowody (dokumenty, opis, inne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne, spełniają wymagania określone przez zamawiającego (dotyczy wyłącznie Wykonawców powołujących się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). e) Pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (składane z wnioskiem, jeśli dotyczy): - W przypadku gdy umocowanie osoby składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do wniosku, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie odpowiednio do złożenia wniosku wraz z załącznikami, do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej, do podpisania innych oświadczeń i dokumentów składanych w toku postępowania, do podpisania umowy. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych. - W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu (np. spółki cywilne, konsorcja), którzy są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. - Jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert (postąpień) w trakcie licytacji elektronicznej. f) Zobowiązanie podmiotu – w przypadku wykonawcy, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. (Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych). 3) Wykonawca winien umieścić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy albo imieniem i nazwiskiem, adresem siedziby albo miejscem wykonywania działalności (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) oraz nazwą zamówienia nadana przez zamawiającego. Wykonawca może dostarczyć wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 4) Wniosek wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymogi: -musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem i opatrzony czytelnym podpisem. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. -poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek, -dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; w razie wątpliwości czy rozbieżności, za wiążące uznaje się wersję polskojęzyczną, - zaleca się ponumerowanie stron oferty i wszystkich dokumentów załączonych do wniosku oraz połączenie ich w sposób trwały, 5) Z zawartością wniosków wraz z załącznikami nie można się zapoznać przed upływem terminu do ich złożenia. 4. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie Zamawiającego www.praga-pn.waw.pl: Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Załącznik nr 1a – Formularz asortymentowy, Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (składa wyłącznie Wykonawca, który w toku licytacji elektronicznej zaoferował najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia), Załącznik nr 3 – Wzór umowy, Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32320000-2, 48000000-8, 51610000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 651967.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  20
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MBA System Sp. z o.o.
Email wykonawcy: mateusz.debowski@mbasystem.pl
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza 7
Kod pocztowy: 03-231
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 790000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 790000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 790500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.