Ogłoszenie nr 510279718-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623609-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 50001472000000, ul. ul. Kombatantów  4, 15-110  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lech.net.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NDZ. 231.26.2019.BK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy, b) aktywowanie lub przeniesienie 159 numerów telefonów komórkowych, c) dostawę 133 nowych aparatów telefonicznych, d) świadczenie usług telekomunikacyjnych - dostępu do internetu w technologii GSM, UMTS, LTE z obustronną transmisja danych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - tom III SIWZ i Wzór umowy - tom II SIWZ. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby usługa w zakresie wykonywania czynności związanych z bieżącą obsługą klienta przez cały okres trwania Umowy realizowana była przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (BOK), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do Formularza Oferty (załącznik nr 1 do IDW) „Wykaz oferowanych aparatów telefonicznych” sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do Formularza Oferty (załącznik nr 1 do IDW) Wykazu oferowanych aparatów telefonicznych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, oznacza to że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równo-ważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.6.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 32250000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128860.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 158497.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158497.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259712.16
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.