Ogłoszenie nr 510279599-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Gmina Miasto Częstochowa: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Zawodowa współpraca, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600067-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Częstochowa, Krajowy numer identyfikacyjny 15139900200000, ul. ul. Śląska  11/13, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343707100, e-mail przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl, faks +48343707170.
Adres strony internetowej (url): bip.czestochowa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FER.042.41.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 części: CZĘŚĆ 1. Zakup i dostawa oprogramowania do projektowania na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2” CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa oprogramowania do impozycji na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2” CZĘŚĆ 3. Zakup i dostawa oprogramowania typu CAD/CAM na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w ”Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa oprogramowania do projektowania na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części 1 unieważniono na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w dniu 10.10.2019r. odstąpił od podpisania umowy natomiast termin związania ofertą pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu upłynął.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa oprogramowania do impozycji na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie w zakresie części 2 unieważniono na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w dniu 10.10.2019r. odstąpił od podpisania umowy natomiast termin związania ofertą pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu upłynął.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakup i dostawa oprogramowania typu CAD/CAM na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47032.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@allcomp.pl
Adres pocztowy: ul. Krakowska 1
Kod pocztowy: 40-391
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57850.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57850.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 153750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.