Ogłoszenie nr 510279588-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Zakup i dostawa oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i budżet województwa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550272244-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy numer identyfikacyjny 12059223000000, ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 376 91 00, e-mail sekretariat@mcp.malopolska.pl, faks 12 376 91 20.
Adres strony internetowej (url): www.mcp.malopolska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZO.271-8/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Oprogramowanie zabezpieczające system poczty elektronicznej o parametrach nie gorszych lub równoważnych: -subskrypcję rozumianą jako dostarczanie aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego do urządzenia Zamawiającego, obejmującą definicje blokujące niechciane przesyłki, definicje kategorii wirusów, definicje kategorii filtra antyszpiegowskiego, definicje oprogramowania do zapobiegania włamaniom, definicje zabezpieczeń protokołów komunikacyjnych, definicje oprogramowania zasad aktualizacji zabezpieczeń, ataków i formatów dokumentów, - subskrypcję oprogramowania sprzętowego obejmujące najnowsze aktualizacje oprogramowania wraz z ulepszeniami funkcji i poprawkami, - wsparcie techniczne i zgłaszanie awarii: komunikacja za pomocą poczty elektronicznej 24/7 i wsparcie telefoniczne w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, - w przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego uniemożliwiającego jego dalszą eksploatację - gwarancja wymiany w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia uszkodzenia urządzenia, - program odświeżenia sprzętu obejmujący możliwość migracji do najnowszego sprzętu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miecz Net Karol Labe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mieczyków 14A
Kod pocztowy: 41-250
Miejscowość: Czeladź
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8364.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8364.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8364.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości” (Znak sprawy: ZO.271-5/19) w zakresie cześć VI licencja do oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej postępowania, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ponowił próbę zakupu tego oprogramowania w kolejnym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości” (Znak sprawy: ZO.271-7/19), część I Oprogramowanie zabezpieczające system poczty elektronicznej. W zakresie części I zamawiający unieważnił postępowanie z powodu braku ofert (nie wpłynęła żadna oferta). Uzasadnienie prawne: Stan faktyczny opisany powyżej wyczerpuje znamiona art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (……) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione” i pozwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).