Ogłoszenie nr 510279197-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Gmina Miejska Ostróda: ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie w części 1 jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624709-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540254230-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 52443000000000, ul. ul. Mickiewicza  24, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 400, e-mail zamowienia@um.ostroda.pl, faks 896 429 401.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.26.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminy Miejskiej Ostróda: 1) Część 1- wyposażenie serwerowni w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie; 2) Część 2- sprzęt komputerowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) zostały określone w załączniku nr 4.1 i 4.2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie wyposażenia wraz z kosztami transportu. 3. Prawo opcji: 1) Zamawiający w części 2 przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp; 2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu w ramach zawartej umowy, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia- zamówienia w formie pisemnej, określającego zakres zwiększenia. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy. 3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do wyczerpania zakresu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia opcjonalnego (załącznik nr 4.2 do SIWZ). 4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane. 5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia- zamówienia, o którym mowa w pkt 2. 6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 4.1 i 4.2 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w tych załącznikach oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.); 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 6) standardów emisyjnych; 7) izolacyjności cieplnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8, 30216110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: wyposażenie serwerowni w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 356024.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT PUNKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szyb Walenty 26a
Kod pocztowy: 41-700
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 364236.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 364236.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 504035.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: sprzęt komputerowy
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w części 2- w postępowaniu nie złożono niepodlegającej odrzuceniu oferty. W wyznaczonym terminie składania ofert, w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.