Ogłoszenie nr 510279035-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628915-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy numer identyfikacyjny 63880000000000, ul. ul. Wspólna  30, 00-930  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 232 000, e-mail Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl, faks 226 232 315.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.zp.23.1.112.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: 1) przenieść na Zamawiającego własność i dostarczyć mu oprogramowanie ManageEngine Desktop Central Multi-language UEM (licencja bezterminowa), zwane dalej „Oprogramowaniem”, dla 5 techników i 900 urządzeń, w wersji zaoferowanej, tj. najnowszej dostępnej wersji w dniu złożenia oferty w postępowaniu przetargowym, 2) zapewnić udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z Oprogramowania, zwanej dalej „licencją”, 3) zapewnić wsparcie techniczne dla Oprogramowania na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 11.09.2020 r. i dostarczyć stosowne dokumenty, potwierdzające prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla tego Oprogramowania, 4) wykonać wdrożenie Oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, 5) dostarczyć dokumentację powdrożeniową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 295791.76
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MWT Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szyperska 14
Kod pocztowy: 61-754
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 357505.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 357505.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 357505.83
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.