Ogłoszenie nr 510278793-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Dostawa systemu do szyfrowania danych i plików (licencja bezterminowa), przeznaczonego dla 500 stanowisk komputerowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608571-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28871600000000, ul. Al. Racławickie  1, 20-059  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 448 52 72, e-mail katarzyna.wojtowicz@umlub.pl, faks 81 448 52 71.
Adres strony internetowej (url): www.umlub.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu do szyfrowania danych i plików (licencja bezterminowa), przeznaczonego dla 500 stanowisk komputerowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UM-ZP-262-67/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do szyfrowania danych i plików (licencja bezterminowa), przeznaczonego dla 500 stanowisk komputerowych (zwanego dalej: „przedmiotem zamówienia” lub „systemem”). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48732000 - 8 – pakiety oprogramowania do zabezpieczenia danych 48731000 - 1 – pakiety oprogramowania zabezpieczającego pliki 4. Okres gwarancji na system do szyfrowania to 1 rok od daty podpisania umowy. W czasie gwarancji Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne. Warunki gwarancji muszą być nie gorsze od warunków gwarancji producenta oferowanego produktu zamówienia. 5. Oferowany system powinien być po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 6. Licencja na przedmiot zamówienia jest bezterminowa. 7. Rozwiązania równoważne: 7.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i ma służyć ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 7.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 7.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 7.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze, oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz asortymentowy. 7.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanymi ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48732000-8

Dodatkowe kody CPV: 48731000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wszelaki Software Daniel Wszelaki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ryżowa 33A/12
Kod pocztowy: 02-495
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 104550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108240.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.