Ogłoszenie nr 510278698-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Komputerowego Cogisoft

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634841-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000000, ul. Plac Matejki  13, 31-157  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Komputerowego Cogisoft
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-3942-57/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem czterech kolejnych kwartalnych aktualizacji producenckich do zainstalowanego w wersji 19.4 zintegrowanego systemu komputerowego Cogisoft (składającego się z modułów obejmujących swym działaniem obszary: kadr i płac, finansów i księgowości, JPK, środków trwałych, magazynów), skutkująca podniesieniem tego systemu odpowiednio do wersji 20.1, 20.2, 20.3, 20.4. Kwartalne aktualizacje obejmą wszelkie poprawki i nowelizacje zintegrowanego systemu komputerowego Cogisoft (nowe wersje systemu), w szczególności wprowadzające nowe lub zmienione jego funkcje rozszerzające jego zakres funkcjonalny, usuwające nieprawidłowości, zwiększające jego bezpieczeństwo, dostosowujące do zmian w prawie według stanu na dzień instalacji i wdrożenia danej kwartalnej aktualizacji. 2. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie producenta zintegrowanego systemu komputerowego Cogisoft, że jest jego oficjalnym dystrybutorem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Szczegółowe opis i warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ – wzór umowy. 5. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72260000-5 – usługi w zakresie oprogramowania 6. Wykonawca jest zobowiązany podać zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy jak za własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72260000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Małgorzata Geleta i Marek Geleta - Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą wspólnie w formie spółki cywilnej pn.: Zakład Usług Informatycznych i Księgowych info M&M
Email wykonawcy: biuro@infomm.pl
Adres pocztowy: Kraków, ul. Malwowa 8a
Kod pocztowy: 30-611
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31488.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31488.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31488.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.