Ogłoszenie nr 510278604-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie: DOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628348-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. Pl. Śreniawitów  3, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (url): https://rzeszow.so.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SIR-2512-6/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia była dostawa 9 serwerów do sądów z obszaru okręgu rzeszowskiego Sądy powszechne z obszaru okręgu rzeszowskiego zwane są dalej jednostkami sądownictwa. Wykaz jednostek sądownictwa zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-cenowym. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 48820000-2 – Serwery Wymagane warunki, w tym gwarancji, określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ oraz we Wzorze umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ. Sprzęt będący przedmiotem nin. postępowania należy dostarczyć do odpowiedniego sądu (jednostki sądownictwa) z obszaru okręgu rzeszowskiego, zgodnie z Wykazem jednostek sądownictwa - Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. Sprzęt będący przedmiotem nin. postępowania musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów. Parametry urządzenia jakich oczekiwał Zamawiający zostały opisane w następujący sposób: W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. W ofercie należy wpisać wszystkie oferowane urządzenia, komponenty, moduły, licencje, oprogramowanie itp. składające się na ofertę spełniającą poniższe wymogi. Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do min. 10 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android lub Apple iOS) min. przy użyciu jednego z następujących protokołów: NFC, BLE, WIFI. Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Zainstalowane dwa procesory min. ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 696 punktów w teście SPECint2006 Rate Results dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. Zainstalowane min. 128GB pamięci RAM w kościach nie mniejszych niż 32GB sztuka. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 20 slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna ma obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling - minimum trzy sloty PCI x16 generacji 3 połowy wysokości Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 pikseli. Wbudowany kontroler SATA. Zainstalowany dodatkowo w slotach PCIe: 1x karta HBA SAS dwuportowa 12Gbit/s z portami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy. Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB lub dedykowane do tego celu 2 dyski SSD z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia wymaganej min. ilości wnęk na dyski twarde. a) min. 3 porty USB 2.0 b) min. 2 porty USB 3.0, c) 4 porty RJ45 (interfejsy dokładnie opisane w pkt. Interfejsy sieciowe), d) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), e) min. 1 port RS232 Wewnętrzne redundantne wentylatory typu Hot Plug w ilości umożliwiającej poprawną pracę serwera przy maksymalnej rozbudowie o komponenty dedykowane przez producenta serwera. Redundantna ilość zasilaczy Hot Plug o mocy dedykowanej przez producenta serwera w ilości umożliwiającej poprawną pracę serwera przy maksymalnej rozbudowie pamięci RAM dedykowanej przez producenta serwera. - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) • szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury • wsparcie dla IPv6 • wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer • integracja z Active Directory • możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie • wsparcie dla dynamic DNS • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej • możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. • Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. • możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. • możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. • możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: • Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych • Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta • Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH • Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń • Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram • Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów • Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS • Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika • Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach • Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń • Szybki podgląd stanu środowiska • Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia • Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu • Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia • Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń • Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej • Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu • Możliwość podmontowania wirtualnego napędu • Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu • Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów • Możliwość importu plików MIB • Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich • Możliwość definiowania ról administratorów • Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów • Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) • Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta • Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów  Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych  Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). • Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych oraz ISO-14001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych. • Serwer musi spełniać wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE), tj. musi posiadać deklarację CE. • Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016. 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony w ramach umowy sprzęt liczonej od dnia podpisania przez jednostkę sądownictwa protokołu odbioru na okres 5 lat. 2. Wykonawca zapewni możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. 3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych: 1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzone oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta; 2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy; 3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń świadczona przez wyszkolony personel. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad: 1) usługi gwarancyjne wskazane w pkt. 4 ppkt 1) będą świadczone przez producenta sprzętu posiadający certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych lub podmiot posiadający autoryzację producenta sprzętu oraz posiadający certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych, w miejscu użytkowania urządzeń, jeśli jednak naprawa urządzeń w tym miejscu okaże się niemożliwa, naprawa może zostać wykonana w innym miejscu; 2) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze; 3) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez jednostki sądownictwa, przy czym usługi gwarancyjne wskazane w pkt. 4 ppkt 2) będą świadczone przez Wykonawcę po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa; 4) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godz. 8:00-16:00; 5) zgłoszenia będą dokonywane przez jednostki sądownictwa telefonicznie pod numerem wskazanym przez Wykonawcę lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę lub portal internetowy pod adresem wskazanym przez Wykonawcę, a obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 2); 6) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8 do 15) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z osobą wskazaną przez jednostkę sądownictwa, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00 następnego dnia roboczego; 7) czas naprawy urządzeń, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, wynosić będzie maksymalnie 1 dzień roboczy; 8) W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych urządzeń. 6. Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu. 7. W przypadku nieodwracalnej awarii nośnika typu flash lub dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż nośnik typu flush lub dysk, który uległ awarii. Uszkodzony nośnik typu flush lub dysk twardy nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zwrotowi będą podlegały pokrywy dysków twardych i/lub elektronika, natomiast same fizyczne nośniki będą pozostawały w danej jednostce sądownictwa, gdzie eksploatowano dyski. 8. Wykonawca zapewnia jednostkom sądownictwa dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwia zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. 9. W przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne rozwiązuje problemy z faktycznie zainstalowanym oprogramowaniem. 10. Każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych jednostki sądownictwa dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w jej siedzibie. 11. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą. 12. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od danej jednostki sądownictwa i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem pkt. 7. 13. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język polski. 14. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy urządzenia, wskazanego w pkt. 5 ppkt 7, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu na dokonanie naprawy na swój koszt do siedziby danej jednostki sądownictwa urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które podlega naprawie, na cały okres naprawy urządzenia, posiadającego stosowne certyfikaty wymagane dla danego rodzaju sprzętu na etapie postępowania przetargowego. 15. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii urządzenia: 1) jednostka sądownictwa może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić naprawę osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony jednostki sądownictwa zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Jednostka sądownictwa powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić jednostce sądownictwa - w terminie wskazanym przez jednostkę sądownictwa, nie krótszym jednak niż 14 dni - kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez jednostkę sądownictwa kosztu wykonania tych prac. 2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, jednostce sądownictwa będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowy, o takich samych lub lepszych funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych parametrach. 16. Jednostka sądownictwa może dokonać rozbudowy lub modyfikacji urządzenia w zakresie i na zasadach wskazanych w pkt. 15 ppkt 1) - bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady urządzenia oraz bez utraty prawa do korzystania z usług gwarancyjnych. W szczególności uprawnienie powyższe dotyczy rozbudowy pamięci RAM, dysków twardych, urządzeń do odczytu płyt CD lub DVD, czy kart rozszerzeń instalowanych w złączach/slotach stanowiących integralną część płyty głównej urządzenia. 17. Gwarancja nie może ograniczać praw jednostki sądownictwa do: 1) instalowania i wymiany w zakupionym urządzeniu standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel jednostki sądownictwa; 2) powierzania urządzenia osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji; 3) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania urządzenia gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela; 4) przemieszczenie dostarczonego urządzenia w przypadku zmiany siedziby danej jednostki sądownictwa. 18. Uprawnienia jednostek sądownictwa z tytułu rękojmi za wady urządzenia wygasają z upływem 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. 19. Korzystanie przez jednostki sądownictwa z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień jednostek sądownictwa z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów urządzenia. 20. Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady pokrywa Wykonawca. 21. Prawa kupującego z tytułu rękojmi w zakresie żądania obniżenia ceny i gwarancji przysługują jednostce sądownictwa będącej płatnikiem faktury za dostarczone urządzenia. 22. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 23. Pozostałe warunki gwarancyjne zostaną określone we Wzorze umowy. Zamawiający wymaga dokumentacji użytkowania oferowanego sprzętu (np. instrukcje obsługi) w języku polskim lub angielskim. Zamawiający dopuszcza dokumentację w innym języku wraz z dokładnym polskim tłumaczeniem. Zamawiający ma mieć możliwość telefonicznego lub za pośrednictwem portalu producenta sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 294984.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Maxto ITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy: przetargi@maxtoits.pl
Adres pocztowy: Ul. Willowa 87
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Modlniczka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 420660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 420660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 420660.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.