Ogłoszenie nr 510278497-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej": Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02.-14-a 930/18-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620493-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540243784-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", Krajowy numer identyfikacyjny 13003050000000, ul. Inflancka  6, 00-189  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 697 31 10, e-mail sekretariat@inflancka.pl, faks 22 697 31 11.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-inflancka.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital-inflancka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P/16/IT2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”. 1) wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu wraz z koncepcją realizacji e-usług zostały opisane w załączniku 1 A – a w tym: Udostępnienie e-usług z zakresu zdrowia poprzez m.in. uzyskanie porady medycznej, umożliwienie odebrania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz zawiadomienia o urodzeniu dziecka przez lekarza POZ oraz pacjenta drogą elektroniczną za pośrednictwem e-usługi pn. e-wypis oraz e-zgłoszenie, e-porada, e-wywiad. 2) rozbudowywany o funkcjonalności, będące przedmiotem zamówienia System musi umożliwiać dostęp do danych i systemów już wdrożonych i eksploatowanych przez Zamawiającego tj. AMMS firmy Asseco Poland oraz WMS firmy Gabos Software sp. z o.o. W przypadku braku możliwości integracji Systemu o funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 1A, z całością lub częścią (poszczególne moduły systemów) posiadanych przez Zamawiającego systemów HIS, ERP, e-Usług, Zamawiający dopuszcza równoważnie także takie rozwiązanie, że Wykonawca zrealizuje dostawę i wdrożenie systemu (zastąpi posiadany system w zakresie oprogramowania HIS, ERP, oraz posiadanych e-usług) zawierającego wymagane funkcjonalności, lub jego części z zastrzeżeniem, że wdrożenie nowego systemu nie zakłóci pracy Zamawiającego oraz zapewni funkcjonalność eksploatowanego już systemu jak i rozbudowy o usługi będące przedmiotem zamówienia. W przypadku dostawy/wymiany systemu jego funkcjonalności zostały określone w Załączniku 1B. Wykonawca w przypadku dostawy/wymiany systemu zobligowany jest do integracji z obecnie posiadanym systemem RIS/PACS. Wykonawca również będzie zobligowany do integracji z: systemami KTG, Mammograf, aparaty RTG, ultrasonografy, oraz inne urządzenia wskazane podczas wdrożenia, wraz z umożliwieniem dostępu do danych obrazowych dla lekarza z poziomu przeglądarki WWW. Sposób oraz koszt integracji z obecnie posiadanymi systemami leży po stronie Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48180000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 824308.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gabos SoftwareSp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Berbeckiego 6
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1013397.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1013397.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1013397.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.