Ogłoszenie nr 510278403-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki: Zakup 30 sztuk licencji oprogramowania SAS Social Network Analysis (SAS SNA) lub równoważnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627210-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki, Krajowy numer identyfikacyjny 22170000000000, ul. ul. Świętokrzyska  12, 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 54 00, e-mail wzp@mf.gov.pl, faks 22 694 52 68.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 30 sztuk licencji oprogramowania SAS Social Network Analysis (SAS SNA) lub równoważnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
C/814/19/DPA/B/522
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 30 sztuk licencji na użytkownika oprogramowania SAS Social Network Analysis (SAS SNA) lub oprogramowanie równoważne, zwanych dalej „Oprogramowaniem”, Za równoważne Zamawiający uzna licencje oprogramowania, które spełniają w szczególności poniższe wymagania: 1) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność analizy relacji między obiektami poprzez wizualizację informacji. 2) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania alertów z zastosowaniem konfigurowalnego formularza zawierającego co najmniej textboxy, checkboxy i listy wybierane. 3) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność prezentowania listy wyszukanych alertów w podziale na strony. 4) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność formatowania listy np. wyróżniając jej fragmenty kolorem. 5) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność filtrowania, sortowania i przeszukiwania przez użytkownika list z wynikami wyszukiwania. 6) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wyświetlenia szczegółów alertu, które muszą być prezentowana w formie tabel i wykresów (liniowego, słupkowego, kołowego). 7) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wyświetlania sieci powiązań między analizowanymi danymi z możliwością parametryzacji wyglądu węzłów w zakresie co najmniej: a) ikony, koloru tła, grubości i koloru obwódki, etykiety, i adnotacji pojawiającej się po zaznaczeniu kursorem; b) a także powiązań w zakresie co najmniej: koloru, stylu (linia ciągła, kilka możliwości linii przerywanych, kilka możliwości grubości linii), adnotacji widocznej po najechaniu oraz dat obowiązywania. 8) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność rozwijania węzłów danych, powodującej wyświetleniem węzłów powiązanych. 9) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wyświetlania szczegółów węzła w formie tabel. 10) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wizualizacji węzłów na mapach na podstawie współrzędnych geograficznych zawartych w danych. 11) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność nanoszenia na diagram własnych węzłów i powiązań, niewidocznych poza obecnie wyświetlanym diagramem. 12) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wizualizowania na diagramie upływu czasu poprzez suwak czasu, przy czym po przesunięciu suwaka nieaktywne w linki /węzły muszą być wciąż widoczne, lecz intensywność koloru zastosowana do wskazania nieaktywnych linków/węzłów musi być mniej intensywna (wyszarzona) w celu łatwego ich odróżnienia od linków /węzłów aktywnych. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność zapisywania z zachowaniem funkcjonalności odwołania się do pierwotnej sieci powiązań. 13) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność zapisywania zmian w wizualizacji sieci powiązań dokonywanych na skutek eksploracji sieci przez użytkownika oprogramowania, z jednoczesną możliwością odtworzenia pierwotnego kształtu wizualizacji sieci (tj. w kształcie przed dokonaniem pierwszej zmiany przez użytkownika oprogramowania). 14) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność pozycjonowania węzłów na diagramie według układu drzewa. 15) Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność grupowania węzłów na diagramie w jeden obiekt, który po rozwinięciu wyświetla wchodzące w jego skład węzły. 16) Oprogramowanie musi posiadać interfejs dostępny przez przeglądarkę internetową. 17) Oferowane oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym przez Ministerstwo Finansów oprogramowaniem SAS Enterprise Guide oraz SAS Data Integration Studio , a w szczególności: a) Obsługiwać bez konwersji wszystkie formaty używane przez posiadane przez Zamawiającego ww. oprogramowanie b) Wymieniać dane z posiadanym przez Zamawiającego ww. oprogramowaniem bez stosowania oprogramowania nie pochodzącego od producenta oprogramowania realizującego wymagane funkcjonalności, c) Oprogramowanie musi być całkowicie kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego bez konieczności jakiegokolwiek dostosowania oprogramowania a w szczególności bez użycia oprogramowania wyprodukowanego przez innego producenta niż producenta oferowanego oprogramowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik G do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 330000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Symmetry Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Vogla 8
Kod pocztowy: 02-963
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 399750
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.