Ogłoszenie nr 510278218-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Zakład Karny w Nysie: Doposażenie pracowni CNC - jedna tokarka sterowana numerycznie, dwie tokarki konwencjonalne oraz oprogramowanie CAM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625807-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Nysie, Krajowy numer identyfikacyjny 32020700000000, ul. ul. Kościuszki  , 48-300  Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 332 471, e-mail zk_nysa@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka sektora finansów publicznych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doposażenie pracowni CNC - jedna tokarka sterowana numerycznie, dwie tokarki konwencjonalne oraz oprogramowanie CAM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DKw.2232.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: (zał. nr 1 do SIWZ) • Doposażenie Pracowni CNC w fabrycznie nowe: dwie sztuki tokarek konwencjonalnych, jedną sztukę tokarkę sterowaną numerycznie, oprogramowanie CAM wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem zamówionego sprzętu i oprogramowania do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie przy Zakładzie Karnym w Nysie ul. Kościuszki 4a i dostawa oprogramowania w zakresie szczegółowo opisanym w pkt. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. UWAGA: Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według katalogów firm wskazanych poniżej lub innych o równoważnych parametrach i wymaganiach, jednakże nie gorszych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część 1: Zakup i dostawa tokarki konwencjonalnej – 2 sztuki Tokarka konwencjonalna o przeznaczeniu dydaktycznym, średniej wielkości, z odlewanym, płaskim łożem, 4 pozycyjnym imakiem narzędziowym, konikiem i odczytem cyfrowym Maszyna powinna umożliwiać wykonanie wszystkich podstawowych operacji tokarskich 1. Przelot nad łożem 300-500 mm 2. Przelot nad suportem minimum 200 mm 3. Max długość toczenia w kłach minimum 700 mm 4. Szerokość łoża 200-300 mm 5. średnica przelotu wrzeciona minimum 50 mm 6. Moc silnika głównego 2 – 5 kW 7. Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 1500 obr/min 8. Zasilanie 230V~50Hz lub 400V~50Hz 9. Gniazdo wrzeciona No 6 Morse’a 10. Długość: 1300-2000 mm, wysokość maksymalna 1980 mm, szerokość maksymalna 900 mm 11. Masa 1000 – 1700 kg Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja: 1. Uchwyt 3 szczękowy manualny 2. Konik sterowany rączynie lub automatycznie 3. Instrukcja obsługi w języku polskim 4. Deklaracja zgodności CE 5. Gwarancja min. 24 m-ce. 6. Zestaw startowy narzędzi skrawających składanych, wierteł oraz osprzętu dla tokarki Część 2: Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z narzędziami i oprzyrządowaniem. Opis przedmiotu zamówienia: Tokarka sterowana numerycznie z płaskim łożem, dwoma osiami napędzanymi, minimum 4 pozycyjnym imakiem narzędziowym lub głowicą narzędziową, konikiem, zasilaniem 230V. Wyposażona w sterowanie stosowane powszechnie w przemyśle. Maszyna powinna umożliwiać wykonanie wszystkich podstawowych operacji tokarskich takich jak obróbka powierzchni walcowych, stożkowych, wewnętrznych jak i zewnętrznych, planowanie, przecinanie, gwintowanie itp.  Przelot nad łożem 200-300 mm  Przelot nad suportem minimum 100 mm  Max długość toczenia w kłach minimum 400 mm  Szerokość łoża 100-150 mm  Przesuw osi X 100 – 200 mm  Przesuw osi Z minimum 250 mm  Moc sinika napędu wrzeciona 1,0 – 1,5 kW  Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 2500 obr/min  Przesuw szybki osi X/Z 1000 – 5000 mm/min  Zasilanie 230V~50Hz  Sterowanie Siemens SINUMERIK  Liczba gniazd narzędziowych w imaku lub głowicy - 4szt  Długość: 1200-1800 mm, wysokość: 1200-1800 mm, szerokość max 880 mm  Masa 300 – 500 kg  Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:  Automatyczny imak narzędziowy lub głowica minimum 4-ro pozycyjny.  Uchwyt 3 szczękowy manualny lub hydrauliczny  Konik sterowany rączynie lub automatycznie  Instrukcja obsługi w języku polskim  Deklaracja zgodności CE  Gwarancja min. 24 m-ce.  Zestaw narzędzi skrawających składanych, wierteł oraz osprzętu dla tokarki sterowanej numerycznie umoż-liwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku Część 3: Zakup i dostawa oprogramowania CAM Pakiet edukacyjny CAM-edukacja do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM oparty o EdgeCAM lub równoważny. Popularny w ponadgimnazjalnych szkołach technicznych (minimum 50 szkół technicznych). Pakiet oprogramowania CAM powinien w pełni współpracować z posiadanym przez Szkołę* oprogramowaniem CAM przeznaczonym dla tokarki sterowanej numerycznie posiadanej przez Szkołę. Powinien zapisywać i czytać programy w identycznych formatach oraz pozwalać na odczytywanie, symulowanie i edytowanie plików zarówno przeznaczonych zarówno dla tokarek jak i frezarek. Powinien posiadać bezterminową licencją wielostanowiskową (dla minimum 10+1 stanowisk, pełna wersja dla ucznia i nauczyciela z możliwością wykorzystania poza szkołą) Dostawca powinien zapewnić aktualizację oprogramowania przez 3 lata licząc od daty dostawy w ramach dostarczonej wersji oprogramowania Oprogramowanie CAM 3D: 1. umożliwiające tworzenie programów na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie modelu 3D stworzonego w systemie CAD 2. współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAD 3. posiadające symulator 3D prezentujący pracę obrabiarki 4. analiza w kolizji narzędzia z materiałem 5. generowanie kodów NC dla obrabiarek 6. posiadające standardowe postprocesory dla tokarek i frezarek z podstawowymi w przemyśle systemami sterowania (np. SINUMERIK, FANUC i HEIDENHAIN 7. posiadający specjalizowany postprocesor dedykowany dla zakupionej w ramach zapytania obrabiarki umożliwiający  generowanie kodów NC dla obrabiarki zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego na podstawie danych przygotowanych w programie EdgeCAM;  współpracę z obrabiarką CNC zakupioną w ramach niniejszego postępowania przetargowego w tym transmisję kodów NC z komputera do obrabiarki  postprocesor specjalizowany ma być zainstalowany w siedzibie zamawiającego;  legalne oprogramowanie do wykonania postprocesora specjalizowanego zapewnia wykonawca; 8. generator postprocesorów 9. zestaw ćwiczeń dla ucznia i nauczyciela * Szkoła posiada oprogramowanie EdgeCAM 2016 z postprocesorem dla tokarki dydaktycznej CNC EduTurn 6S sterowanej numerycznie układem Sinumerik 808D Całość proponowanego zestawu dydaktycznego stanowi ściśle powiązany ze sobą zestaw sprzętu, oprogramowania, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. Musi być dostarczany przez jednego wykonawcę. Tylko wówczas można zagwarantować wzajemną kompatybilność elementów zestawu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42621100-6

Dodatkowe kody CPV: 48190000-6, 48323000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135772.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks
Email wykonawcy: zero@zero.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Sołtana 4/60
Kod pocztowy: 01-494
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 161570.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134427.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161570.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.