Ogłoszenie nr 510278186-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Zakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630982-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (url): www.bip.piekary.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271-77?BIN/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I - Serwer kasetowy (Blade) do obudowy kasetowej 1 Obudowa serwera a) typu blade (kasetowa), zgodny z obudową kasetową posiadaną przez Zamawiającego, b) pojedyncza kaseta serwerowa musi posiadać możliwość instalacji min. 2 dysków SATA/SAS/ SSD, c) możliwość wizualnej identyfikacji serwera w obudowie, d) możliwość wizualnej sygnalizacji: pracy, usterki, aktywności połączeń LAN. 2 Procesory Co najmniej 2 procesory 10-cio rdzeniowe, 20-wątkowe, w architekturze x86, pojedynczy procesor w oferowanym serwerze w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net, uzyska wynik nie gorszy, niż 13 900 pkt. (wg. rankingu załączonego do SIWZ). 3 Płyta główna Obsługa: a) min. 2 procesory b) min. 1024GB pamięci operacyjnej typu DDR4 z technologiami Advanced ECC, Chipkill (SDDC), obsługa lustrzanego odwzorowania pamięci, Płyta powinna być wyposażona w: c) min. 2 złącza dla kart nakładkowych FC/Ethernet 10Gbit/IB typu mezzanine PCI Express gen. 3.0 x8 d) Minimum 2 interfejsy LAN typu 10 Gbit/s ze wsparciem technologii FCoE, umożliwiające podział każdego z interfejsów 10Gbit/s na minimum 8 logicznych interfejsów, każdy z odrębnym adresem MAC, wszystkie interfejsy muszą być dostępne równocześnie dla systemu operacyjnego/wirtualizatora; e) min. 1 złącze USB 3.0 typu A dostępne na przednim panelu serwera 4 Pamięć RAM Wyposażony w min. 256GB DDR4 2400MHz w trybie pełnej wydajności 5 Interfejsy I/O, złącza a) dedykowany interfejs serwisowy typu LAN do obsługi i konfiguracji sprzętowej karty zarządzającej, możliwość przejęcia funkcji dedykowanego interfejsu serwisowego przez jeden z podstawowych interfejsów LAN 1Gbit/s b) wbudowane rozwiązanie pozwalające na bootowanie serwera z zewnętrznych zasobów dla oferowanych systemów wirtualnych c) możliwość podłączenia do 3 urządzeń 2 x USB 2.0 oraz 1 x VGA na przedniej części obudowy, (dopuszcza się zastosowanie specjalizowanych kabli/adapterów) 6 Oprogramowanie Wymaga się aby do serwera było dołączone oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera realizujące konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 7 Zarządzanie Serwer powinien posiadać kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o następujących funkcjonalnościach: a) Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; b) Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; c) Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) d) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym e) Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) f) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej g) Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (funkcjonalność cyfrowego KVM) 8 Gwarancja Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: a) Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu b) Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii c) Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika d) Dostępność części zapasowych min. 5 lat od zakupu serwera. e) Serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza f) Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera g) Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy h) Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet i) Serwis i pomoc techniczna realizowana w języku polskim j) Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent musi dołączyć do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 9 Dodatkowe wymagania a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wymagane jest oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyższe wymogi. b) Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. c) Sprzęt musi współpracować z infrastrukturą Zamawiającego i musi być w pełni zgodny z posiadaną przez Zamawiającego obudową kasetową Blade Fujitsu BX900 s2. II – Środowisko do wirtualizacji systemów operacyjnych dla 2 procesorów 1 Typ Licencja VMware vSphere 6 Standard dla dwóch procesorów lub równoważna, posiadająca cechy równoważności takie jak: 2 Konsolidacja Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. a) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. b) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić obsługę 12TB pamięci RAM na pojedynczym serwerze fizycznym c) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym 128 procesorów wirtualnych. d) Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. e) Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. f) Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągniecia maksymalnego współczynnika konsolidacji. g) Rozwiązanie musi posiadać konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi. h) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. i) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. j) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. k) System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. l) System musi w pełni wykorzystywać 16 Gb połączenia FC w obrębie sieci SAN. m) Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni. n) Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. o) Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości 64TB 3 Wysoka dostępność a) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. b) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo muszą działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. c) Mechanizmy wysokiej dostępności po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego muszą funkcjonować prawidłowo niezależnie od skali awarii (np. awaria większości środowiska) jak jej zaistnienia w czasie (jednoczesne wyłączenie całej platformy). d) Musi zapewniać możliwość aby w przypadku awarii np.; serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne dostępne serwery infrastruktury. e) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. f) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, (np. wgrywania patch-y) tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. g) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. h) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów. 4 Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi umożliwić zminimalizowanie czasu potrzebnego na przeprowadzenie planowanych przestojów usług związanych z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) 5 Obsługa potrzeb a) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury Zamawiającego musi zapewnić możliwość tworzenia i uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych, po dołączeniu do infrastruktury zamawiającego. b) Rozwiązanie po dołączeniu do infrastruktury zamawiającego musi zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi, po dołączeniu do infrastruktury zamawiającego. 6 Monitorowanie platformy i usług a) Rozwiązanie musi umożliwiać zunifikowaną, graficzną prezentację informacji o wszystkich aspektach infrastruktury serwerów wirtualnych z uwzględnieniem danych szczegółowych takich jak poziom obciążenia sieci czy ilość IOPS w komunikacji z pamięcią masową. b) Zgromadzone dane muszą zapewniać ocenę kondycji, wydajności i pojemności dowolnego elementu infrastruktury, wliczając centrum danych, klastry, serwery fizyczne, podsystemy dyskowe i grupy maszyn wirtualnych. Ocena ta powinna być wartością jednowymiarową wyliczoną na podstawie agregacji zgromadzonych danych szczegółowych. c) Dostęp do warstwy prezentacji wyników analiz wydajnościowo pojemnościowych musi być możliwy przez dedykowanego klienta oraz przez przeglądarkę internetową. d) Uprawnienia do warstwy prezentacji wyników muszą dopuszczać rozłączność z uprawnieniami do infrastruktury. e) Rozwiązanie, po dołączeniu do infrastruktury zamawiającego musi posiadać możliwość generowania alertów i raportów wydajnościowo-pojemnościowych dla statycznie i dynamicznie zdefiniowanych grup maszyn wirtualnych. f) System analizy kondycji, wydajności i pojemność środowiska musi być wolny od wszelkich ograniczeń, technicznych i licencyjnych w zakresie jego instalacji na maszynach wirtualnych i przenoszenia tych maszyn pomiędzy serwerami fizycznymi. 7 Zgodność i kompatybilność Zaproponowane środowisko powinno zapewnić pełną zgodność na poziomie formatów i standardów z obecnie użytkowaną infrastrukturą wirtualną Zamawiającego (VMware vSphere 6.0 Standard). 8 Wsparcie Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 9h na dobę. Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu: Wszystkie parametry dotyczą danych producenta sprzętu z wykorzystaniem jego firmowych materiałów eksploatacyjnych, w razie jakichkolwiek wątpliwości muszą być potwierdzone dokumentacją producenta przedstawioną przez wykonawcę (oferenta). Do urządzenia musi być dołączony mały segregator formatu A5 zawierający wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. Urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu, opakowaniu oraz na dostarczonym do niego segregatorze. W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy, nigdzie nieużywany poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mariusz Osiński IT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zadole 44A/99
Kod pocztowy: 40-719
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57629.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57629.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57629.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.