Ogłoszenie nr 510278130-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku: DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631014-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22006808000000, ul. ul. Piekarnicza  10, 80-126  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 32 13 622, e-mail a.boguszewska@gdansk-polnoc.sr.gov.pl, faks 0-58 32 13 827.
Adres strony internetowej (url): www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
sygn. akt: Gosp. 280-8/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest 230 szt. licencji wieczystych, oprogramowania AAA-03579 Windows Pro Dev UpLic typu rządowego w wersji polskiej, które zostaną dodane do aktualnie posiadanego przez Zamawiającego konta w usłudze Microsoft Volume Licensing lub równoważne. Wykonawca dostarczy wyżej wymienione licencje w formie elektronicznej lub umożliwi Zamawiającemu ich pobranie ze strony producenta. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego do oprogramowania określonego powyżej. Równoważność dotyczy dostawy wszystkich licencji. Równoważność oznacza, że dostarczana licencja musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność, w stosunku do której jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważna i posiadać nie gorsze parametry techniczne. W przypadku zaoferowania licencji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanej licenji jest równoważna w stosunku do licencji wskazanej w SIWZ przez Zamawiającego, jak również, że ma nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy określił w SIWZ wymagania przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie jako przykładowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48620000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 137404.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. PROMISE S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169004.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169004.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191523.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.