Ogłoszenie nr 510277697-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Gmina Mogilno: Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GIS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” nr POIS.02.03.00-00-0251/17 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586692-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mogilno, Krajowy numer identyfikacyjny 92350843000000, ul. Narutowicza  1, 88-300  Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 185 520, e-mail zamowieniapubliczne@mogilno.pl, faks 523 152 693.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mogilno.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GIS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZA.271.14.2019.WFE
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie szeregu narzędzi oraz integrującego je systemu informatycznego, w tym: 1) Model matematyczny systemu dystrybucji wody, 2) Model matematyczny systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, 3) System GIS, zintegrowany z modelami hydraulicznymi, 4) Dyspozytornia. Wykonanie projektu Systemu będzie odbywało w podziale na następujące etapy: − Etap 1 Projekt wdrożenia Systemu − Etap 2 Dostawa sprzętu komputerowego − Etap 3 Dostawa i wdrożenie GIS − Etap 4 Przeprowadzenie kampanii pomiarowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, analiza i opracowanie wyników − Etap 5 Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu matematycznego sieci wodociągowej − Etap 6 Budowa, kalibracja i weryfikacja modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej − Etap 7 Przekazanie systemu do eksploatacji, w tym okres stabilizacji 1 miesiąc Obszar objęty przedmiotem zamówienia: Województwo kujawsko-pomorskie Powiat mogileński Gmina Mogilno miejscowości Dąbrówka, Kopczyn, Mogilno, Padniewko, Wieniec Aglomeracja Mogilno PLKP021 RLM Aglomeracji 13 434 Oczyszczalnia Mogilno, ul. Witosa 6, RLM 11.613 Qśrd 2.600 m3/d, docelowe Qśrd 5.000 m3/d Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mogilno 47,4 km (w tym kanalizacja grawitacyjna 26,7 km, tłoczna 16,1 km i ogólnospławna grawitacyjna 4,6 km) Długość kanalizacji deszczowej na terenie aglomeracji Mogilno 4,8 km Długość sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Mogilno Mogilno – 42,9 km, oraz obszar wiejski m. Dąbrówka, Kopczyn, Padniewko, Wieniec Łączna dł. sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mogilno teren miejski – 36,5 km teren wiejski – 26,8 km razem – 63,3 km Łączna dł. kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mogilno 5,6 km Łączna dł. sieci wodociągowej na terenie Gminy Mogilno teren miejski – 42,9 km teren wiejski – 286,4 km razem – 329,3 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku Nr 9 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38221000-0

Dodatkowe kody CPV: 30237400-3, 48800000-6, 48820000-2, 48000000-8, 48311000-1, 48311100-2, 48462000-4, 48612000-1, 72212311-2, 72260000-5, 72263000-6, 72265000-0, 72268000-1, 80510000-2, 50433000-9, 79999100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Ze względu na czynności wykluczenia wykonawcy ZAP SOFT Aneta Zmarzły oraz odrzucenia oferty Aspello sp. z o. o. oraz ZAP SOFT Aneta Zmarzły zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający podczas sesji otwarcia ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 307.500,00 zł brutto. W wyniku wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty, ofertą z najniższą ceną pozostaje oferta nr 2 złożona przez KartGIS sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z ceną w wysokości 1.369.297,50 zł brutto. Cena oferty znacznie przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.