Ogłoszenie nr 510277584-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624803-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00000132400037, ul. Jagiellońska  13-15, 85-067  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48525853698, e-mail zamowieniapubliczne@cm.umk.pl, faks +48525853692.
Adres strony internetowej (url): www.cm.umk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AKDZ.261.31.2019.DO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w tym: 1) część 1 - dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem; 2) część 2 - dostawa komputerów przenośnych. 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. 4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zamieszczono w: 1) dla części 1 - Załączniku nr 3A do SIWZ 2) dla części 2 - Załączniku nr 3B do SIWZ 5. Oprogramowanie systemowe w sprzęcie komputerowym musi być przekazane Zamawiającemu z nośnikiem, aktywowane i posiadać zainstalowane aktualizacje oprogramowania na dzień składania ofert, dostarczone kompletne tj. zgodne z załącznikiem nr 3A i 3B do SIWZ, a po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Zamawiającego musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 6. W przypadku, gdy oferowany procesor będzie posiadał wszystkie parametry techniczne nie gorsze lub bezpośrednio wyższe, niż procesor znajdujący się w tabelach, o których mowa w załączniku nr 3A i 3B do SIWZ i osiągający wymagany wynik punktowy (a różnić się będzie wyłącznie wyższą częstotliwością pracy) – Zamawiający uzna, że procesor ten spełnia wymagania bez potrzeby udokumentowania tego przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia w tabeli kilku różnych wyników osiągniętych przez ten sam typ procesora Zamawiający pod uwagę będzie brał wynik najwyższy. Zabronione jest jakiekolwiek przetaktowanie procesorów, płyt głównych lub kart graficznych urządzeń oraz innych elementów mających wpływ na osiągnięte wyniki, jak również stosowanie jakichkolwiek modyfikacji oprogramowania, systemu operacyjnego, sterowników itp. w celu uzyskania zawyżonych wyników testu. Zabronione jest stosowanie konwerterów, przejściówek lub kart PCI itp. dla osiągnięcia wymaganej ilości portów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 30237410-6, 30237460-1, 38520000-6, 48219300-9, 37453300-1, 30232150-0, 30232130-4, 30121200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175369.79
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ICOD.PL SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. GRAŻYŃSKIEGO 51
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214797.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214797.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214797.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa komputerów przenośnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71083.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ICOD.PL SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. GRAŻYŃSKIEGO 51
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 102927.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102927.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102927.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.