Ogłoszenie nr 510277427-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7: Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu "Rynek pracy otwarty na młodych techników"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rynek pracy otwarty na młodych techników
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633356-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny 96690000000000, ul. ul. Stacha Konwy  11, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 162 015, e-mail sekwet@wp.pl, faks 862 162 015.
Adres strony internetowej (url): http://bip-lomza.pl/zswio
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu "Rynek pracy otwarty na młodych techników"
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu "Rynek pracy otwarty na młodych techników" szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5, 48311000-1, 39162100-6, 39162000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1 – zakup i dostawa programu do układania dawek pokarmowych dla zwierząt; licencja- 13 stanowisk, wersja edukacyjna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2– zakup i dostawa programu wspomagającego zarządzanie stadami bydła, licencja- 13 stanowisk, wersja edukacyjna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: część 3 zakup i dostawa programu do zarządzania stadem bydła, licencja- 13 stanowisk, wersja PRO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: część 4 zakup i wdrożenie programu do zarządzania stadem trzody chlewnej; licencja-13 stanowisk, wersja PRO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.