Ogłoszenie nr 510277219-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych: "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Oś Priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna. Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609701-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540235679-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Urząd Miejski z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 21, na mocy porozumienia przygotowuje i przeprowadza we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach , ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice i na jego rzecz przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZA.271.93.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach na potrzeby realizacji projektu p. n. "Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach". Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Oś Priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna. Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla: dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. UWAGA! Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszące znamion użytkowania, wolny od wad, posiadający cechy i parametry określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Szczegółowym Opisie Zamówienia. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać oznakowanie CE, właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy i wymagania przewidziane dla niego właściwymi przepisami prawa. Wraz z dostawą wyposażenia Wykonawca wyda Odbiorcy karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Po dokonaniu dostawy i montażu poszczególnego wyposażenia Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego pracowników Odbiorcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIKI nr 6 do SIWZ. Wymagany termin gwarancji: min 24 miesiące, max 48 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, Wymagany termin rękojmi: 24 miesiące od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 48317000-3, 30231300-0, 30213100-6, 32420000-3, 48316000-6, 48311000-1, 48310000-4, 48319000-7, 48761000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 369000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WED WIL Sebastian Wilk
Email wykonawcy: admin@pcstore.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 9
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 403681.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 403681.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 441766.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.