Ogłoszenie nr 510277205-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w trzech częściach na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623243-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Krajowy numer identyfikacyjny 19311273000000, ul. Al. Zwycięstwa  , 81-451  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 698 21 50, e-mail biuro@ppnt.gdynia.pl, faks +48 58 698 21 65.
Adres strony internetowej (url): www.ppnt.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w trzech częściach na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO.2800.29.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część I: dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem (wraz z instalacją i szkoleniem); Część II: rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z odnowieniem wsparcia dla systemu antyspamowego (wraz z instalacją dot. rozbudowy sieci); Część III: dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z odnowieniem lub nową licencją na system backupowy (wraz z wdrożeniami). Wykonawca może złożyć ofertę na trzy części zamówienia lub na wybraną przez siebie część. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku 7 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 31214100-0, 48710000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem (wraz z instalacją i szkoleniem)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 347750
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431650.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431650.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431650.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Rozbudowa sieci teleinformatycznej wraz z odnowieniem wsparcia dla systemu antyspamowego (wraz z instalacją dot. rozbudowy sieci)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46233.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. M. Kasprzaka 18/20
Kod pocztowy: 01-211
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 60101.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60101.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60101.72
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z odnowieniem lub nową licencją na system backupowy (wraz z wdrożeniami)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25410
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33199.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33199.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33199.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.