Ogłoszenie nr 510277100-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na rzecz Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 10464542000000, ul. Kolska  12, 01-045  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391.
Adres strony internetowej (url): https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwerów i sprzętu serwerowego na rzecz Zamawiającego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZ.2111.586.2019.JOK [mDOK 2019]
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, sprzętu serwerowego i oprogramowania zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo w SOPZ. Realizacja zamówienia będzie polegała na rozbudowie istniejącego środowiska wirtualizacyjnego o dostawę serwerów, macierzy dyskowej oraz oprogramowania wirtualizacyjnego: 1) Serwer maszyn wirtualnych – 2 szt. 2) Macierz dyskowa dla serwerów maszyn wirtualnych – 1 szt. 3) Oprogramowanie wirtualizacyjne vSphere 6 Essentials Plus / vCenter Server 6 Essentials lub oprogramowanie równoważne – 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 48800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bcoders S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owczarska 7
Kod pocztowy: 01-351
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 134070.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134070.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134070.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: W dniu 01.07.2019 r. NASK-PIB wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa serwerów, sprzętu serwerowego i sprzętu sieciowego na rzecz Zamawiającego w podziale na dwie części”, nr postępowania: ZZ.2111.259.2019.JOK [mDOK 2019] [EZD RP]. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 15.07.2019 r. w zakresie Części nr I zamówienia zostało złożonych pięć ofert. W związku z faktem, że treść żadnej ze złożonych ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Wykonawcy zostali poinformowani dnia 24.09.2019 r. o odrzuceniu ich ofert w zakresie Części nr I zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a w związku z odrzuceniem wszystkich ofert, które wpłynęły w postępowaniu, postępowanie, w zakresie Części nr I zamówienia, zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.