Ogłoszenie nr 510277097-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie: Dostawa infrastruktury sprzętowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624406-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540254177-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69072411400000, ul. ul. Szopena  2, 35-055  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 17 8666 096, e-mail jozefber@poczta.onet.pl, faks +48 17 8666 097.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa infrastruktury sprzętowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.1-INF.2019, Postępowanie nr 91
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia i wymagania Zamawiającego przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia – zestawieniu parametrów minimalnych (sprzętowych, funkcjonalnych, innych) Załączniku nr 1 do SIWZ, będącym integralną częścią SIWZ. Są to następujące przedmioty zamówienia: - Przełącznik LAN typ 1 – 2 szt. - Przełącznik LAN typ 2 – 17 szt. - Kontroler WiFi – 1 szt. - Punkt dostępowy AP - 42 szt. - Zasilacz awaryjny – 7 szt. - Serwer wirtualizacyjny – 2 szt. - Serwer backupu – 1 szt. - Macierz dyskowa główna – 1 szt. - Macierz dyskowa backupowa – 1 szt. - Przełącznik sieci SAN – 2 szt. 3. Zamawiający dopuszczał składanie ofert równoważnych. 4. Zamawiający przeprowadza procedurę przetargową na zakup przedmiotu zamówienia w oparciu o realizację umowy nr OZ.I.48/19 z dnia 15.10.2019r. – dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – zakup wyposażenia.”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32424000-1

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 930000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UpWare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Kod pocztowy: 02-092
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1137750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1137750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1137750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.