Ogłoszenie nr 510277083-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH: ACK Cyfronet AGH jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625842-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), Uniwersytet Warszawski, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań Politechnika Opolska ul. Prószkowska 76, 45-758 Opolel Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Poltechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Matematyki i Fizyki Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Krajowy numer identyfikacyjny 15770002200000, ul. ul. Nawojki  11, 30-950  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 323 355, e-mail cyfronet@cyfronet.krakow.pl, faks 126 341 084.
Adres strony internetowej (url): www.cyfronet.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczenia Wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
ACK Cyfronet AGH jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ACK Cyfronet AGH jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ACK-DA-ZP-4010-2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2020. Okres obowiązywania subskrypcji licencji 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienie w imieniu własnym oraz innych jednostek naukowo – badawczych korzystających z licencji akademickich MATLAB. Szczegółowy opis licencji wraz z wykazem ośrodków naukowo-badawczych dla których są przeznaczone znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wsparcie techniczne producenta oprogramowania na okres obowiązywania subskrypcji licencji. Warunki płatności ACK CYFRONET AGH zapłaci kwotę w wysokości dofinansowania ustalonego na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostałą cześć kwoty płacić będą poszczególne Ośrodki w oparciu o odrębne faktury wystawione przez Wykonawcę. Realizacja zamówienia W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy Zamawiający wymaga przekazania użytkownikom na koncie w portalu klienta, formalnych potwierdzeń producenta oprogramowania, w których zawarte są aktualne daty obowiązywania licencji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne uznawane będzie rozwiązanie obejmujące dostawę licencji oprogramowania spełniającego wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie MATLAB wraz z prawem aktualizacji na okres wskazany w SIWZ oraz ze wsparciem technicznym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48190000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 351151
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
Email wykonawcy: matlab@ont.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19,
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431915.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431915.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431915.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.