Ogłoszenie nr 510277076-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Instytut Rozwoju Miast i Regionów: Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605079-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Krajowy numer identyfikacyjny 35658293400000, ul. Targowa  45, 03-728  Warszawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 342 953, e-mail jmatulewicz@irm.krakow.pl, faks 126 339 405.
Adres strony internetowej (url): http://irmir.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PZP-PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących, laptopów i innych urządzeń peryferyjnych - w podziale na 5 części. 3.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w podziale na dwie części: 1) Część 1 – dostawa serwerów; 2) Część 2 – dostawa zestawów komputerowych; 3) Część 3 – dostawa plotera; 4) Część 4 – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 3.3. Lokalizacje dostaw: 1) Część 1  1 serwer: ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, 1 serwer + 1 serwer do magazynowania danych: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków; 2) Część 2 – 4  ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków; 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na poszczególne części stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Część 1: 48820000-2: Serwery Część 2: 30200000-1: Urządzenia komputerowe, 30230000-0: Sprzęt związany z komputerami Część 3: 30232140-7: Plotery Część 4: 30232100-5: Drukarki i plotery
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30230000-0, 30232140-7, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1 – dostawa serwerów;
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie części 1, albowiem oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może kwoty tej zwiększyć.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2 – dostawa zestawów komputerowych;
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
2. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie części 2, albowiem oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może kwoty tej zwiększyć.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część 3 – dostawa plotera;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23548.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28216.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28216.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31964.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część 4 – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Inprosystem Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 80
Kod pocztowy: 30-015
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14229.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14229.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15067.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.