Ogłoszenie nr 510277019-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Centrum Badań Kosmicznych PAN: Dostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631458-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 67548800000000, ul. ul. Bartycka  , 00-716  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 840 37 66, e-mail przetargi@cbk.waw.pl, faks 022 840 31 31.
Adres strony internetowej (url): www.cbk.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KP.ZP.26.27.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych licencji oprogramowania MATLAB, w wersjach wieczystych, edukacyjnych typu floating/concurrent (tak zwana licencja płynna”) wraz z dodatkami: ‒ Simulink (jedna „licencja płynna”), ‒ ATLAB Symbolic Math Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Computer Vision Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Image Processing Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB HDL Coder Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB HDL Verifier Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Coder Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Fixed Point Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Simscape Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Simscape Multibody Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Deep Learning Toolbox (jeden dodatek), ‒ MATLAB Optimization Toolbox (jeden dodatek).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21610.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo – Techniczne sp. z o. o. sp. k.
Email wykonawcy: matlab@ont.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26580.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26580.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26580.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.