Ogłoszenie nr 510276625-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Gmina Miasta Gdyni: Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610600-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81-382  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gdynia.pl/bip
Adres profilu nabywcy: https://www.gdynia.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SI.271.43.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zestaw komputerowy – 35 szt. 2. Przełącznik sieciowy – 3 szt 3. Konwerter światłowodowy – 4 szt 4. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 - 17 szt. 5. Komputer przenośny – 1 szt. 6. Komputer przenośny – 7 szt. 7. Sketchup Pro lub równoważny – 2 licencje 8. MS OFFICE lub równoważny – 7 szt 9. Kamera Internetowa – 3 szt 10. Monitor– 1 szt 11. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt 12. Tablet piórkowy – 1 szt 13. Tablet – 1 szt 14. Komputer przenośny – 1 szt. 15. Komputer typu All-in-one – 1 szt. 16. Drukarka kodów kreskowych - 2 szt. 17. Drukarka atramentowa A3 - 2 szt. 18. Drukarka laserowa kolorowa A4 - 4 szt. 19. Monitor - 11 szt. 20. Skaner obrazów formatu A3 - 1 szt. 21. Części i akcesoria 21.1. Pasta termo przewodząca 21.2. Pamięć DRAM 21.3. Pamięć DRAM 21.4. Pamięć DRAM 21.5. Konwerter 21.6. Konwerter 21.7. Środek do czyszczenia 21.8. Dysk 2,5’’ wewnętrzny 21.9. Adapter 21.10. Karta graficzna 21.11. Karta sieciowa 21.12. Kontroler 21.13. Kompresor bezolejowy 21.14. Tester sieci 21.15. Dysk do macierzy HP P2000 21.16. Dysk do macierzy HP P2000 21.17. Dysk do macierzy HP P2000 21.18. Dysk zewnętrzny USB 22. Drukarka laserowa A4 - 1szt 23. Oprogramowanie Coreldraw lub równoważne – 1 szt 24. Skaner A4 - 2szt 25. Urządzenie wielofunkcyjne A4 - 1szt 26. Stacja graficzna – 3 szt 27. Monitor komputerowy - 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 30232130-4, 30232110-8, 30213100-6, 48000000-8, 30237240-3, 30231300-0, 31682530-4, 30213200-7, 30216110-0, 30237000-9, 30237000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 237200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gąbka sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 291756.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351451.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.