Ogłoszenie nr 510276226-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: DOSTAWA/OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSCA ZBRODNI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) WRAZ Z DOSTAWĄ DEDYKOWANEGO SPRZĘTU VR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
zamówienie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie 2018" realizowanego w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618967-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA/OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSCA ZBRODNI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) WRAZ Z DOSTAWĄ DEDYKOWANEGO SPRZĘTU VR
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-371/102/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/opracowanie, instalacja i uruchomienie aplikacji/oprogramowania do przeprowadzenia oględzin miejsca zbrodni z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości wraz z dostawą sprzętu dedykowanego dla aplikacji w postaci gogli VR i notebook'a dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 2. Aplikacja/oprogramowanie będzie użytkowane na jednym stanowisku komputerowym przy założeniu nieograniczonej liczby użytkowników. Okres obowiązywania licencji: bezterminowa. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aplikację/oprogramowanie zainstalowane na jednostce sterującej (notebooku) wraz ze skonfigurowanymi goglami z kontrolerem VR oraz uruchomić u Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest opracować podręcznik użytkownika z opisem zastosowanych scenariuszy, który zostanie przekazany Zamawiającemu w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z obsługi aplikacji, w tym przeprowadzania scenariuszy dla max. 5 pracowników Zamawiającego. 6. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa, Al. Armii Krajowej (budynek dydaktyczny zamawiającego) 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, która wynosi minimum: 36 miesięcy na aplikację/oprogramowanie, 12 miesięcy na gogle VR, 24 miesiące na notebook, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 8. Wykonawca w ramach gwarancji jakości na dostarczoną aplikację/oprogramowanie zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego, usuwania wad aplikacji/ oprogramowania, w tym dokonywana napraw błędów w celu zapewnienia jego funkcjonalności przez okres obowiązywania oferowanego okresu gwarancji jakości. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie maksymalnie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia zgłoszenia (e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. Wykonawca może wykonywać czynności w ramach gwarancji jakości w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp do aplikacji/oprogramowania. 9. Wykonawca zapewni wykonanie napraw dostarczonego sprzętu komputerowego do aplikacji/oprogramowania VR (gogle i notebook) w okresie gwarancyjnym w siedzibie użytkownika lub w serwisie, przy czym odbiór od Zamawiającego sprzętu, przewóz do serwisu oraz dostarczenie naprawionego sprzętu do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu VR nie może przekroczyć 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia zgłoszenia e-mailem, chyba ze strony uzgodnią, w oparciu o stosowny protokół wzajemnie podpisany, dłuższy czas naprawy. 12. Oferowane gogle wraz z kontrolerem muszą ściśle współpracować z oferowanym oprogramowaniem w całym zakresie funkcjonalności. Notebook musi zapewnić wydajność i funkcjonalność sprzętową umożliwiającą pełną kompatybilność, bezproblemową współpracę z oferowaną aplikacją/ oprogramowaniem pozwalającą na korzystanie z wszystkich funkcjonalności symulatora VR. 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, bez wcześniejszej eksploatacji. 14. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2019 r. 15. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 7 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 192195.12
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Asseco Data Systems S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podolska 21
Kod pocztowy: 81-321
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233042.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233042.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233042.30
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.