Ogłoszenie nr 510276180-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625758-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5, 20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.
Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/21-2019/DOP-a
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z podziałem na poniżej wymienione Części: Część 1: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego do obróbki multimediów Nr 1 – 1 szt., Część 2: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego do obróbki multimediów Nr 2 – 1 szt., Część 3: Dostawa studyjnego zestawu dwukamerowego 6K – 1 szt., Część 4: Dostawa komputera przenośnego – 1 szt., Część 5: Dostawa serwera - 1szt.; Część 6: Dostawa monitorów - 3szt. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ (odpowiednio dla Części). Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30213100-6, 32420000-3, 32320000-2, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dotyczy wszystkich Części zamówienia.)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego do obróbki multimediów Nr 1 – 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 1: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego do obróbki multimediów Nr 1 - 1 szt. ponieważ do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 29 listopada 2019r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty w zakresie wymienionej powyżej części postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego do obróbki multimediów Nr 2 – 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11382.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Reset-PC Sp. j. Wojciech Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams
Email wykonawcy: piotrr@reset-pc.com.pl
Adres pocztowy: Ochotnicza 6
Kod pocztowy: 20-012
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13997.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13997.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13997.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa studyjnego zestawu dwukamerowego 6K – 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 3: Dostawa studyjnego zestawu dwukamerowego 6K - 1szt., ponieważ do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 29 listopada 2019r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty w zakresie wymienionej powyżej części postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa komputera przenośnego – 1 szt.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 4: Dostawa komputera przenośnego - 1 szt., ponieważ do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na składanie ofert tj. do dnia 29 listopada 2019r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty w zakresie wymienionej powyżej części postępowania. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa serwera - 1szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9756.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14145.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14145.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14145.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Dostawa monitorów - 3szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2926.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pomarex Pomarański Andrzej
Email wykonawcy: info@pomarex.eu
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 11
Kod pocztowy: 20-618
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3512.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3512.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3597.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wynosi do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.