Ogłoszenie nr 510275959-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie: Przebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624364-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Krajowy numer identyfikacyjny 25051810528001, ul. Działyńskich  2, 63-322  Gołuchów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7615045, 7615046, e-mail okl.goluchow@okl.lasy.gov.pl, michal.kedzia@okl.lasy.gov.pl, faks 62 7615046.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/okl_goluchow/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: http://www.okl.lasy.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DI.270.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Układ przestrzenny Sali ekspozycyjnej nawiązuje do istniejącej konstrukcji dachu, która narzuca podział pomieszczenia na sześć aneksów. Wystawa bazuje na zgromadzonych już eksponatach, zdjęciach, materiałach graficznych. Uzupełnieniem ekspozycji będą urządzenia multimedialne w postaci kiosków z monitorami dotykowymi oraz projekcje zawierające materiały informacyjne o poszczególnych eksponatach. Sala podzielona została na 7 wnęk przeznaczonych na prezentację zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w typowych (charakterystycznych) dla nich środowiskach – zgodnie z układem konstrukcyjnym słupów. Konstrukcja podtrzymująca dach (słupy, kleszcze), będzie obłożona płytami tworzącymi ścianki oddzielające poszczególne części. Ścianki te pokryte wielkoformatowymi grafikami lasu drukowanymi na tapecie winylowej. Dodatkowo w ścianki wmontowana będzie gablota z wyeksponowana czerwoną księgą. Wokół ścianek ekspozycyjnych zaprojektowane zostały moduły zabudowy ekspozycyjnej z wysuwanymi szufladami wewnątrz których umieszczone będą eksponaty zabezpieczone taflą szkła bezpiecznego i podświetlone listwą led, która będzie się zapalała po wysunięciu szuflady. Na modułach prezentowane będą eksponaty pod szklanymi kloszami z własnym oświetleniem, oraz grafiki. Na modułach dodatkowo prezentowane będą grafiki oraz eksponaty pod kloszami. W głębi każdej nawy znajduje się przeszklona diorama z eksponatami zwierząt. Przy każdej z dioram zlokalizowane będzie stanowisko multimedialne, gdzie zwiedzający będą mogli zapoznać się z eksponatami przedstawianymi w dioramie. Stanowisko multimedialne będzie również sterowało oświetleniem punktowym podświetlającym pojedyncze eksponaty. Wybierając w aplikacji na monitorze dotykowym dany eksponat, zwiedzający automatycznie uruchomią oświetlenie tego eksponatu. Na osi sali wystawowej znajduje się główny eksponat żubra, na tle wielkoformatowej grafiki przedstawiającej las. Naprzeciwko żubra zlokalizowana będzie wielkoformatowa projekcja w postaci konturu Polski. Projekcja sterowana będzie monitorem dotykowym wmontowanym w jedną ze ścian ekspozycyjnych. Projekcja wyświetlać będzie różnego rodzaju obszary w Polsce związane z ochroną przyrody oraz informacjami na ten temat. Ważnym elementem jest rodzaj i sposób wykorzystanego oświetlenia. W Sali projektuje się oświetlenie techniczne, oświetlenie ekspozycyjne szynowe z możliwością regulowania natężenia i temperatury barwy światłą – służące do scenograficznego oświetlenia ekspozycji. Następnie oświetlenie typu „gobo” wyświetlające na podłodze napisy typu zagrożenia w każdym aneksie. Oświetlenie punktowe – oświetlające eksponaty, oświetlenie led w gablotach i szufladach, oświetlenie lightboksów tworzących tło w dioramach oraz pionowe akcenty w ściankach ekspozycyjnych wydzielających aneksy. Elementem dekoracyjnym będzie doświetlenie led RGB cokołów w zabudowach ekspozycyjnych z możliwością zmiany koloru światła w systemie barw RGB. W celu poprawy warunków ekspozycyjnych przestrzeni wystawienniczej proponuje się przykrycie obecnej posadzki która swoją formą nie współgra z projektowaną ekspozycją. Posadzkę należy przykryć podłogą ekspozycyjną w formie paneli winylowych ewentualnie pvc w kolorze szarym. Dodatkowo należy wymienić drzwi do pomieszczenia technicznego/magazynowego. Ściany w całym pomieszczeniu należy pomalować na kolor zbliżony do RAL 6012.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79956000-0

Dodatkowe kody CPV: 39154000-6, 32323000-6, 32321300-2, 31500000-1, 32417000-9, 39150000-8, 48780000-9, 51110000-6, 71314100-3, 72212783-1, 45212310-2, 45212310-2, 79632000-3, 45400000-1, 45300000-0, 72000000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 592814.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Techniczno-Aranżacyjne Władysław Ciemnicki
Email wykonawcy: cta@cta.lodz.pl
Adres pocztowy: ul. Nawrot 30 lok.12
Kod pocztowy: 90-055
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 857178.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 857178.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1360360.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.