Ogłoszenie nr 510275558-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Powiat Aleksandrowski: Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup sprzętu jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość- II etap”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627714-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Aleksandrowski, Krajowy numer identyfikacyjny 91086647100000, ul. ul. Słowackiego  8, 87-700  Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 282 79 00, e-mail zamowienia@aleksandrow.pl, faks (54) 282 79 28.
Adres strony internetowej (url): www.pow.aleksandrowski.rbip.mojregion.info
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Rz.272.1.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania”; Zadanie Nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, który obejmuje: 1) zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 15 szt. 2) drukarka 3D – 1 szt. 3) tablica multimedialna – 1 szt. Zadanie Nr 2– Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, który obejmuje: 1)laptop z oprogramowaniem – 6 szt. 2)projektor multimedialny – 1 szt. 3) ekran do projektora – 1 szt. 4) uchwyt do projektora – 1 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W sytuacji jeżeli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 3.Wyposażenie do zawodu technik informatyk dla zadania Nr 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” oraz dla zawodów kelner, technik ekonomista dla zadania Nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. 4.Wszystkie parametry podane w załączniku nr 1 do SIWZ należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach technicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 38652100-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76998.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Prime Computer Dariusz Leszczyński
Email wykonawcy: info@e-prime.pl
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 15A
Kod pocztowy: 50-229
Miejscowość: Wroclaw
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45928.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45928.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51042.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16953.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Prime Computer Dariusz Leszczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Kraszewskiego 15A
Kod pocztowy: 50-229
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24501.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24501.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29791.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.