Ogłoszenie nr 510275552-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie: Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu serwerowego w obiekcie Torwar I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588114-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Łazienkowska  , 00-449  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 621 10 07, e-mail przetargi@cos.pl, faks 22 628 91 79.
Adres strony internetowej (url): http://bip.cos.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sport
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu serwerowego w obiekcie Torwar I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ/P/10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu serwerowego w obiekcie Torwar I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48821000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Centralny Ośrodek Sportu, działając jako Zamawiający w powyższym postępowaniu na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej Pzp) unieważnił postępowanie ze względu na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W toku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustalił, iż w dokumentacji postępowania opublikowanej w dniu 21.08.2019 r. numer ogłoszenia 588114-N-2019 z dnia 21.08.2019 r. jest niedająca się usunąć rozbieżność w postanowieniach dotyczących gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy co skutkuje tym, iż Zamawiający nie może należycie ocenić ofert złożonych w postępowaniu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, z uwagi na fakt rozbieżnego interpretowania postanowień SIWZ, a w konsekwencji umowa podlegać może unieważnieniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający w Rozdziale nr 12 SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT –wskazał, iż przyzna punkty wykonawcy w kryterium okres gwarancji i rękojmi według następujących zasad: „Punkty w kryterium okres rękojmi, na kompletny przedmiot zamówienia i wbudowane materiały, zostaną przyznane według następującej zasady: • okres rękojmi i gwarancji równy 36 miesięcy – 25 pkt • okres rękojmi i gwarancji równy 48 miesięcy – 30 pkt • okres rękojmi i gwarancji równy 60 miesięcy – 35 pkt • okres rękojmi i gwarancji równy 72 miesięcy i więcej– 40 pkt Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 40 pkt.” Następnie poniżej w uwagach do powyższego kryterium zamawiający pisze „Uwagi do kryterium (R) okres rękojmi: Zamawiający nadmienia, iż przedmiotem gwarancji są objęte wszystkie materiały (niezależnie od terminu gwarancji podanego przez producenta), a warunki gwarancji zostały opisane we wzorze umowy. Termin gwarancji podany przez Wykonawcę musi wynosić bezwzględnie 36, 48, 60 albo 72 miesiące. Podanie gwarancji dłuższej niż 72 miesiące spowoduje naliczeniu punktów maksymalnych dla ostatniego podanego terminu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu rękojmi za wady będzie to równoznaczne z udzielaniem rękojmi za wady na okres 36 miesięcy.” Natomiast w formularzu oferty w ust. 2, który powinien być kompatybilny z Rozdziałem 12 SIWZ, widnieje postanowienie, iż Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia okresu rękojmi za wady. Ponadto w §4 Umowy są zawarte postanowienia mówiące o tym, iż udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane elementy stanowiące przedmiot umowy. Termin ten powinien wynikać bezpośrednio z oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu oferty oraz załączników załączonych do oferty. Intencją Zamawiającego było otrzymanie jak najdłuższego okresu rękojmi i gwarancji na dostarczony sprzęt, a gwarancja oferowana przez wykonawcę powinna być tożsama z gwarancją producenta za wszystkie elementy składające się na całość zamówienia. W związku z powyżej opisaną nie precyzyjną zasadą przyznawania punktów oraz egzekwowania postanowień umowy w zakresie gwarancji na wszystkie zaoferowane materiały w toku badania ofert zamawiający ustalił, iż otrzymane oferty wskazują na to, iż Wykonawcy w różny sposób zrozumieli postanowienia zawarte przez Zamawiającego w SIWZ co daje podstawę do kwestionowania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca Bezpieczne.it, który złożył ofertę najkorzystniejszą w pkt. 2 formularza oferty wskazał, iż zobowiązuje się do udzielenia okresu rękojmi za wady na okres 72 miesięcy, przy czym w załącznikach do oferty gdzie zostały określone minimalne wymagania do wszystkich materiałów objętych przedmiotem zamówienia, wykonawca wskazał, iż oferuje na ten sprzęt gwarancję taką jaką oferuje producent.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.