Ogłoszenie nr 510275302-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa,posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616019-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540236406-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka  , 00-695  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (url): http://www.ncbr.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa,posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
41/19/PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę przestrzeni dyskowej w posiadanych 3 serwerach (HCI) poprzez dostawę i montaż niezbędnych elementów i ich konfigurację w środowisku wirtualnym vmware vSan , w siedzibie NCBR. Dostawa i montaż następującego sprzętu: 1. Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) PN SSDSC2KB038T801 w ilości 21 sztuk lub równoważne zgodne z listą https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_guide.pdf 2. Intel® SSD D3-S4610 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) PN SSDSC2KG960G801 w ilości 3 sztuk lub równoważne zgodne z listą https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_guide.pdf 3. 2U Dual Port Hot-swap Drive Cage Upgrade Kit 8 x 2.5" PN A2U8X25S3DPDK w ilości 3 sztuk lub równoważne zgodne z serwerem typu rack producent Intel Corporation, model serwera S2600WTTR, nie powodujące utraty gwarancji producenta serwera 4. Cable kit AXXCBL730HDHD PN AXXCBL730HDHD w ilości 3 sztuk lub równoważne zgodne z serwerem typu rack producent Intel Corporation, model serwera S2600WTTR lub równoważne nie powodujące utraty gwarancji producenta serwera 5. Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 PN RMS3JC080 w ilości 3 sztuk lub równoważne zgodne z serwerem typu rack producent Intel Corporation, model serwera S2600WTTR oraz nie powodujące utraty gwarancji serwera i zgodne z listą: https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_guide.pdf
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30230000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122864.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polcom S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 43
Kod pocztowy: 32-050
Miejscowość: Skawina
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 97563.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97563.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 190527.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.