Ogłoszenie nr 510274727-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625222-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy numer identyfikacyjny 12059223000000, ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 376 91 00, e-mail sekretariat@mcp.malopolska.pl, faks 12 376 91 20.
Adres strony internetowej (url): www.mcp.malopolska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZO.271-7/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W skład niniejszego zamówienia wchodzą następujące licencje oprogramowań: Część I - licencja do oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej o parametrach nie gorszych lub równoważnych. Część II - licencja do oprogramowania graficznego o parametrach nie gorszych lub równoważnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wzoru umowy stanowią określenie przez Zamawiającego standardów jakościowych, które odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem całkowitych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w odniesieniu do cyklu życia przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa licencji do oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej o parametrach nie gorszych lub równoważnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na część I postępowania (oprogramowanie zabezpieczające system poczty elektronicznej) nie wpłynęła żadna oferta dlatego też zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnił postępowanie.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa licencji do oprogramowania graficznego o parametrach nie gorszych lub równoważnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4518.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Paweł Owczarzak EUPOL
Email wykonawcy: sklep@dtpsoftware.pl
Adres pocztowy: ul. Lecha Palinkiewicza 3
Kod pocztowy: 63-000
Miejscowość: Środa Wielkopolska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5557.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5557.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5557.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.