Ogłoszenie nr 510274710-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Uniwersytet Wrocławski: Pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi na 27 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Zintegrowany rozwój Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” finansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611126-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540228468-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki  1, 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.
Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi na 27 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.242.17.2019.GK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu oprogramowania zawierającego aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi (wersja anglojęzyczna) na 27 stanowisk komputerowych. Szczegółowe opis oprogramowania i zasady realizacji zamówienia zawierają następujące dokumenty: a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ b) Wzór umowy wraz z Protokołem reklamacyjnym – załącznik nr 7 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29943.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cortland Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zgoda 38
Kod pocztowy: 60-122
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 36829.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36829.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65091.60
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.