Ogłoszenie nr 510274651-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy: „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - czwarty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615226-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Adwokat Daniel Jarząbek, Kancelaria Adwokacka, ul. Zamkowa 1/1a, 58-100 Świdnica

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 89034687000000, ul. ul. Głowackiego  4, 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 523 067, e-mail gzo@gmina.swidnica.pl, faks 074 8523067 w. 323.
Adres strony internetowej (url): http://gzoswidnica.pl/index.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - czwarty
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZO.OR.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu. 3.2.1.1. Przedmiotem zadania jest zakup, dostawa i montaż drobnego sprzętu dla szkół, w tym m.in. wizualizerów, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, tablic interaktywnych, drukarek, zasilacza UPS, aparatów fotograficznych, systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi uczniów, pendrive, projektora multimedialnego, ekranu do rzutnika multimedialnego, niszczarki, mobilnej szafy na komputery przenośne z sekcją zasilania. 3.2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz. 3.2.1.2. Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz z monitorem interktywnym z wbudowanym komputerem: 3.2.2.2.1. Wymagana jest instalacja na dostarczonych urządzeniach legalnego oprogramowania systemowego, biurowego; 3.2.2.2.2. Licencje na system operacyjny, oprogramowanie pakietu biurowego dostarczone razem z zestawem muszą umożliwiać jego wielokrotne użyczenie wraz z przypisanym do nich konkretnym monitorom interaktywnym wraz z wbudowanym komputerem. Zamawiający przez ten zapis rozumie możliwość przenoszenia licencji wraz z użyczanym sprzętem od Zamawiającego do jednostek podległych gminie (szkół); 3.2.2.2.3. Licencje na oprogramowanie dla jednostek podległych gminie powinny uwzględniać fakt, iż są to jednostki oświatowe. Ze względu na czas trwania projektu oraz fakt, że po jego zakończeniu monitory interaktywne wraz z z wbudowanym komputerem zostaną przekazane jednostkom na stałe, Zamawiający przewiduje możliwość zakupu licencji bezpośrednio dla szkół. 3.2.2.4. Urządzenia muszą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 3.2.3.5. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa). 3.2.3.6. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu odnowionego (refurbished), recertyfikowanego (receretified), przepakowanego (repack) czy też powystawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury weryfikacji stanu dostarczonego sprzętu u producenta na podstawie numerów seryjnych. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4a do SIWZ. 3.4. Wyposażenie przeznaczone jest dla : a) SP Mokrzeszów, Mokrzeszów 23A, b) SP Pszenno, Pszenno, ul. Wrocławska 15, c) SP Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 12, d) SP Grodziszcze, Grodziszcze 63 A, e) SP Witoszów Dolny, Witoszów Dolny 59-60, f) SP Bystrzyca Górna, Bystrzyca Górna 64 Wszystkie powyższe jednostki oświatowe zlokalizowane są w Gminie Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. 3.5. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne. 3.6. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 3.7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji projektu. 3.8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibach beneficjentów projektu wymienionych w pkt. 3.4 oraz dokona montażu i konfiguracji. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 3.9. Zamawiający ma prawo bez utraty praw gwarancyjnych, na rozbudowę sprzętu w zakresie przewidzianym przez producenta. 3.10. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32322000-6 Urządzenia multimedialne, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 30232100-5 Drukarki i plotery 3.11. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 5 do SIWZ - parametry wymagane i oferowane). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w zał. Nr 5 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do siwz, nie należy traktować jako narzuconych lub sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.12. Jeżeli jakiś dostarczony sprzęt, asortyment wymaga montażu, Wykonawca zobowiązany jest go zamontować w szkole, dla której jest przeznaczony. 3.13. Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (jeżeli dotyczy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30236000-2, 39162100-6, 30232100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Uzasadnienie faktyczne Do wyznaczonego terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania do zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Wszystkie złożone oferty zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 upzp, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność treści każdej oferty z treścią siwz polegała na zaoferowaniu sprzętu, który nie spełniał wymagań siwz. W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.