Ogłoszenie nr 510274601-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza: „Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620250-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245865-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 93282182400000, ul. ul. Techników  26, 55-220  Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71/ 318 82 20, e-mail zspjelcz@poczta.onet.pl, faks 71/ 318 88 71.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zsjelcz.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1 Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu Laskowicach 1.2 Miejscem dostawy będzie Zespół Szkół im. J. Kasprowicza, ul. Techników 26, 55-220 Jelcz Laskowice 1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1.4 Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 części, w tym: Część 1. - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni językowej Część 2. - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej Część 3. - Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej 1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 2 do SIWZ 2. Wymagania i wytyczne: 2.1 Dostawa obejmuje również transport i wniesienie dostarczonego sprzętu do wskazanej przez Zamawiającego szkoły, a także jego zainstalowanie, uruchomienie oraz przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zasad jego obsługi. Dostarczany sprzęt musi być podzielony na osobne paczki dla każdej pracowni. 2.2 Wymieniony w załączniku nr 2 do SIWZ sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne, materiały dotyczące użytkowania i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE, posiadać certyfikat ISO9001 dla producentów sprzętu, posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące (wydłużenie gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). 2.3 Koszt dostawy, montażu oraz przeszkolenia kadry nauczycielskiej należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie może stanowić odrębnej pozycji na fakturze. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2.5 Przyjęte typy urządzeń (wskazane w załączniku 2 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 39121000-6, 30231320-6, 30236200-4, 30234500-3, 39162100-6, 48823000-3, 30237460-1, 30237200-1, 30213000-5, 32340000-8, 32342100-3, 30231100-8, 32413100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni językowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16008.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORDWECO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@prezenter.pl
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 21 71-130 Szczecin
Kod pocztowy: 71-130
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18518.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18518.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18518.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50705.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VISION DISTRIBUTION EWA BODNAR
Email wykonawcy: mak@vision-distribution.pl
Adres pocztowy: ul. Widok 53 A, 62-800 Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53943.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53943.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53943.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.11.2019r., do godz. 14:00 w prowadzonym postępowaniu (III część postępowania) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z uwagi na powyższe, Zamawiający unieważnia część III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.