Ogłoszenie nr 510274597-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Komunikacja Miejska Sp. z o.o.: Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626537-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 33003281700000, ul. Cieślaka  4, 78-400  Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 374 35 73, e-mail miejkom@km.szczecinek.pl, faks 94 374 35 86.
Adres strony internetowej (url): http://www.km.szczecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP- 8/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia p.n. „Dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku” jest dostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w Szczecinku. 2. Zakres zamówienia obejmuje: A.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia: - wykona i uzgodni z Zamawiającym projekty rowerów, stacji rowerowych, - dostarczy i zainstaluje fabrycznie nowe stacje rowerowe, - dostarczy fabrycznie nowe rowery, wyregulowane i gotowe do jazdy, - dostarczy 1 komplety narzędzi niezbędnych do wykonywania montażu, demontażu oraz regulacji stacji rowerowych, - dostarczy 1 komplety narzędzi niezbędnych do bieżących napraw i konserwacji rowerów SWRM, - dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzęt do obsługi i kontroli 3 stacji rowerowych i wprowadzi je do istniejącego sytemu SWRM, - uruchomi 3 stacje rowerowe, celem sprawdzenia kompletności i prawidłowości działania nowych stacji w systemie SWRM, - przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w kompleksowej obsłudze, serwisie oraz zarządzaniu nowymi stacjami i rowerami, - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia urządzeń, umożliwiającym bezproblemowe współdziałanie z istniejącym aktualnie oprogramowaniem systemu SWRM. Urządzenia muszą umożliwiać dalsze prawidłowe działanie w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu SWRM oraz mechanizmów zabezpieczeń przez okres minimum 5 lat. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej: „OPZ” – stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. System Szczecineckiej Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) powstał w ramach zadania : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z projektu pn. „Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM)”(umowa Nr RPZP.02.01.00-32-0006/16-00 z dnia 11 sierpnia 2017 roku) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Nr projektu RPZP.02.01.00-32-0006/16-00
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34431000-7, 35120000-1, 48151000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146341.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ”COMDREV” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: filfri@filfri.pl
Adres pocztowy: ul. Cisowa 17
Kod pocztowy: 78-400
Miejscowość: Szczecinek
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189691.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189691.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189691.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: przygotowanie podłoża pod stacje rowerowe.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.