Ogłoszenie nr 510274497-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Powiat Mogileński: pn.: „Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPKP.10.02.03-04-0017/19 pn. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego III” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz RPKP.10.02.02-04-0007/19 pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613757-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540232124-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Mogileński, Krajowy numer identyfikacyjny 92350814000000, ul. ul. Gabriela Narutowicza  1, 88-300  Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 318 03 04, e-mail sekretariat@powiat.mogilno.pl, faks 52 318 03 04.
Adres strony internetowej (url): https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
pn.: „Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3 Część I - „Doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny ” W ramach części I Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia:Laptop z myszką i oprogramowaniem 12 szt.,Laptop z myszką i oprogramowaniem 15 szt.,Laptop z myszką i oprogramowaniem 9 szt.,Komputer przenośny 3 szt.,Komputer stacjonarny 40 szt.,Komputer stacjonarny 8 szt. Microsoft Office dla edukacji 35 szt.,Urządzenia wielofunkcyjne - komplet tuszy/tonerów 5 szt., Tablet 8 szt.,Monitor 48 szt.,Manipulator 3D 3 szt., Dysk SSD 16 szt., Drukarka 3DFilamenty do drukarki 3D 1 zestaw ( w zestawie 10 kolorów) 1 szt., Drukarka 3D + fi lamenty do drukarki 12kolorów 1 szt., Mysz komputerowa bezprzewodowa 10 szt.,Skaner 3D 1 szt., Urządzenia wielofunkcyjne 4 szt. + zestaw tonerów- 5 kopl.,Mikrofon USB 1 szt. Część II – „ Zakup sprzętu multimedialnego do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński” W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: Projektor multimedialny 5szt.,Wizualizer 3 szt., Prezenter multimedialny 2 szt.,Ekran projekcyjny 1 szt., Niszczarka 1 szt., Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem 1 szt.Monitor interaktywny 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 48900000-7, 48311000-1, 30232130-4, 30213200-7, 33195100-4, 37453300-1, 30232100-5, 30237410-6, 38520000-6, 30232110-8, 32340000-8, 32322000-6, 38652100-1, 38651600-9, 32351200-0, 30191400-8, 30231300-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Doposażenie szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny ”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 429590.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIUINF Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kaszubska 17/d
Kod pocztowy: 85-048
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 477549.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 477549.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 492977.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „ Zakup sprzętu multimedialnego do szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31121.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORDWECO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wieniawskiego 21
Kod pocztowy: 71-130
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35496.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35496.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37499.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.