Ogłoszenie nr 510274300-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Gmina Więcbork: Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622579-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Więcbork, Krajowy numer identyfikacyjny 92350961000000, ul. ul. Mickiewicza  22, 89-410  Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 897 207, e-mail inwestycje@wiecbork.pl, faks 523 897 212.
Adres strony internetowej (url): http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SB.271.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach". Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części: Część 1 Zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych, Część 2 Zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 Zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 Zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 Zamówienia i Części 2 Zamówienia należy dostarczyć do następujących szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Więcbork: 1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu, Jastrzębiec 17, 89-410 Więcbork, 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie, Pęperzyn 33, 89-410 Więcbork, 3) Szkoła Podstawowa im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Krajeńskim, Runowo Krajeńskie 58, 89-421 Runowo Krajeńskie, 4) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo, 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku, ul. Aleja 600-lecia 4, 89-410 Więcbork, 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, ul. Wyzwolenia 19, 89-410 Więcbork, 7) Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Zakrzewek 25, 89-410 Więcbork. UWAGA: Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 22114500-7, 22114300-5, 22114100-3, 22114200-4, 30195000-2, 30236000-2, 32322000-6, 30213100-6, 30232110-8, 38510000-3, 48520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup pomocy dydaktycznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ww. ustawy. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu na Część 1 Zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych,w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie, uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98967.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pestar Sp. z o.o.
Email wykonawcy: handel@cyfryzacjafirm.pl
Adres pocztowy: ul. Iwaszkiewicza 15
Kod pocztowy: 83-200
Miejscowość: Starogard Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122695.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122695.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122695.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.